خانه » خبر و دیدگاه (برگه 4)

خبر و دیدگاه

پیشنهاد به کمیسیون محترم انتخابات افغانستان

  افغانستان کشور اسلامی از زمان نبوغ اسلام در جوامع اسلامی موضوعات حقوقی و جزائی و انتقال اموال منقول و ...

ادامه مطلب »

نقدِ بر کتاب شاعران آزاد در قفس

دکتور محمد فرید یونس

   کتابِ شاعران آزاد در قفس اثر دانشمندِ گرامی جناب دکتورمحمد شعیب مجددی حکایۀ تلخی است از زنان سخنور شعر ...

ادامه مطلب »

افزایش فشار بر پاکستان، دراز راۀ صلح در نشست “پروسۀ دوم کابل” را کوتاه می سازد

  طرح رئیس جمهور کشور از حمایت جامعۀ جهانی در نشست پروسۀ دوم کابل برخوردار شد. این طرح بدون قید ...

ادامه مطلب »

صلح “کاذب” و باز تولید ” مصالحه ملی” ناکام نجیب

  اخیرا در کنفرانسی موسوم به ” روند کابل” اشرف غنی رییس جمهور توافقی ارگ در یک حرکت طالب پرستانه ...

ادامه مطلب »

نشست کابل و مذاکرات امریکا با طالبان

در حالیکه حکومت وحدت ملى امروز میزبان نماینده گان ٢۵ کشور و سازمان هاى ذینفوذ و تأثیر گذار بر اوضاع ...

ادامه مطلب »

تروریســت هــای دولتــی

 .الحــاج رفیـق اتمــر میــگوید ۵۵ هــزار تروریســت دولتــی تحــت نظــارت او در افغـانســتان فعــالــیت دارند :توجـه همـوطـنان گـرامـی را به ...

ادامه مطلب »

نیاز جمعیت به دگرگونسازی و اصلاحات (ریفرم) بنیادی

نیاز جمعیت به دگرگونسازی و اصلاحات (ریفرم) بنیادی: گذار از یک حزب اخوانی دوره جنگ سرد به یک جبهه فراگیر ...

ادامه مطلب »

تاریخ انتخابات را هر چه زودتر اعلان کنید

    اعلان تاریخ انتخابات در افغانستان میتواند بحران فراگیر بی اعتمادی ملی را در مقابل حکومت و نهاد های ...

ادامه مطلب »

پدری که پارچه پارچه شدن فرزندانش؛ امتحان الهی است!

درین هفته عزم نداشتم چیز بنویسم. نه از پروژه «تاپی» با همه پهنا و بزرگی واقعی و یا ادعایی و ...

ادامه مطلب »

امتحــان پدرکــلان امــام حســین

اشــرف غنــی گفــت پارچــه پارچــه شــدن فــرزندان مــا و ریخــتاندن خــون شــان فقــط امتحــان پدرکــلان امــام حســین اســت. اما بدون ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com