خانه » فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر

گرز رستم

  گرز رسـتم بر چکاد سر خورَد دیو اگر تاریخ این کشور خورد با تمـدن گـر سـتیـزد خـرسـوار نعل رخشی ...

ادامه مطلب »

ادمی

هادی عروسنگ- شاعر

من به دنیا امدم با نام انسان امدم نی یهودی نی نصارا نی مسلمان امدم هر که در هر گوشه ...

ادامه مطلب »

گوهر انسانیت

  طالب به ارگ آید وداعش به سنگر است این صلح نیسـت؛ بلکه تجاوزِدیگر است داعش اگر به پـول سـعودی ...

ادامه مطلب »

عید قربان

  عـیـد قـربان قتل عـام گوسـفندان می کند طالب و داعـش لیکـن ذبح انسان می کند صلح طالب جنگ خونین ...

ادامه مطلب »

تنبان از جان میکشد

حاصل عمرش تعصب، آه و افغان میکشد دوستم مارشال شده، احمدزی تنبان میکشد نیکرش همرنگ دستار زرد، رنگ هندویی پیرهن ...

ادامه مطلب »

آواز دل

  دل بـه هـر حالی که دارد شـادمانی می کند در زمسـتان چون بهـاران گلفـشانی می کند تیرماهان تیرگان راجشن ...

ادامه مطلب »

نور تمدن

  جهـان ز دانش و نـور تمدن آباد است برای تجـربـه تاریـخ پر ز اسناد است بشر گذشته ز ادوار ...

ادامه مطلب »

هموطن کشته شوی

  تاکه خوابی هموطن، کشته شوی، کشته شوی طعمه دژخیمان قرن، برده شوی، برده شوی گه مجاهدین شکافد سینه ای ...

ادامه مطلب »

در تلاطم اندیشه

هادی عروسنگ- شاعر

  زمانی کاوشِ باور و دین است فقط راهِ نجات ما همین است بس است پیوندبه آن تن پوش کهنه ...

ادامه مطلب »

نگر ، به التماسِ هراسانِ گرگ در مرداب

  دماکراسی وحشت ، بیوگرافی این خیل دربدر چون است چرا سیاه، شناسنامه اش، صورت اوست و رنگ پوست ، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com