خانه » فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر

آی ، ای بی مایه گان !

  هــــــرچه دیدم درمحیط کارتان بوده دروغ حرف تان، پیمان تان، کردارتان بوده دروغ خود به قعــــــرتیـره گی وذلت و ...

ادامه مطلب »

دستان خون آلود

  جنگ وصلح طالبان ازخون مردم رنگ شد این حنای دسـت قـدرت‏هـا پر از نیرنگ شد نعـش خون آلودۀ انسان ...

ادامه مطلب »

رقص روسها به ساز پاکستان

  طالب وبن لادن وداعش ازیک ریشه اند هرسه افراطی زخارستان یک اندیشه اند آفـت افراطیـون تـنها نه در بُـسـتان ...

ادامه مطلب »

راغب

هادی عروسنگ

  راغبی در کوچه بند بیشه ها جستجو داشت او در اندیشه ها هر کجا میرفت غبارالود بود میشنید حق ...

ادامه مطلب »

غارت جاغوری و مالستان

  طالبان بـا جنگ و با کشتار عادت کرده اند در زمین سوخته هر قتل و جنایت کرده اند از ...

ادامه مطلب »

فریاد

هادی عروسنگ

  علم بشر بالا گرفت امابجای دین نشد اسطوره ی وهم وخیال تمکین نمود پایین نشد بر ما زمان افتاده ...

ادامه مطلب »

فــــریاد مرده است

  تنگ است دشت شب، به هوائی نمی رسد ازکــــــــــــاروان خسته درائی نمی رسـد مـــردیم واین وطن همه جـــا تکه ...

ادامه مطلب »

اسیر

فهیم فرند

  بنهاده به هر رهگذری، تخت و سریر است هرکس به خیالِ خودِ خود، شاه و وزیر است این کشور ...

ادامه مطلب »

جنگ و ترور

  مرگ رازق انفجار دیگر است در دل دشمن شرار دیگر است شـیـرمـرد قـنــدهـار دیــرپـای رفـت؛ اما افتـخـار دیگر است ...

ادامه مطلب »

کشور در آتش

    بـاغ میـهــن از ثـمـر انـداختند در تــن جـنـگل تـبــر انداختند حاصل مارا ملخ ها خورده اند در دل ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com