خانه » فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر

نغمۀ خوش

  جهان درچشم عشق و دوستی حسن دگرگیرد هـزاران کلک مانی نقـش رنگـین هنر گیرد کهـن سـرو گـشن شـاخ تمـدن ...

ادامه مطلب »

دشمن زن

  نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترور و وحشت تان برقرارنخواهد بود مناز طالـب وحـشی بـه تیغ عـریانت ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com