خانه » فرهنگ و هنر (برگه 2)

فرهنگ و هنر

آه مظلوم

  ظلـمِ افـزون سـلطۀ ظالـم را بـر می کند ریشۀ طالب را از عـمق کشـور می کند آه مظـلـوم خـرمــن ...

ادامه مطلب »

پنجرۀ دل

  بازبوی خوشی ازطرف چمان می آید بلبل مسـت سخـن نغـمه کـنان می آید مصرعی تا بنویسـم غـزل می گـردد ...

ادامه مطلب »

دُردانۀ آتش

  پــروردۀ تکامــل گـــرمــــــای آتـشـم در انجـمــاد خـفـتـــه یی پـیــدای آتشم آتش نماد راستی و نظم و دانش است پـاکـیـزه ...

ادامه مطلب »

جرگۀ طالبان

  جرگۀ طالـب بـرای سـر بـریـدن دایر است چونکه درکشتار مظلومان طالب ماهراست هـرکه فتوای دروغین می دهـد بـر انتحـار ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com