خانه » فرهنگ و هنر (برگه 2)

فرهنگ و هنر

وحشت طالب

  دیگـر ز وحشت طالب کسی نمی ترسد ز یال و ریش عجـایب کسی نمی ترسد ز خنجری که به ...

ادامه مطلب »

امید و پایداری

  روز میهن را دوبـاره تاریکسـتان می کنند مهـر تابـان را به لای ابـر پنهـان می کنند دانش وعقل وهنردرگور ...

ادامه مطلب »

مهد عشق و فرهنگ

  صلح امریکا و پاکـسـتان جنگ آورده است فـوج افـراطی بـا تـیر و تـفـنگ آورده است آفـت اشـــغـال و آســیـب ...

ادامه مطلب »

نقشۀ افراطیت

  غـارت و کشـتار مظلومان جهـاد اکبر است؟ تابکی این جنگ تحمیلی روان درکشوراست وعـدۀ افـراطیت گـرچـه بهـشـت کاذب است ...

ادامه مطلب »

عدل و مساوات

  وطن که صحنۀ بازیگران صدرنگ است درام و فیلم و نمایـش ساخت افرنگ است امیـر ارگ که از پـشـت ...

ادامه مطلب »

تفنگ های دو میل

فهیم فرند

به سوی دامنه آیند، روبهانِ مُحیل بیاورید به لشکر تفنگ های دو میل اگر تفنگ میسر نگشت باکی نیست به ...

ادامه مطلب »

تجهیز افراطیت

  دوباره مرکزجنگ است خاک پاکستان اگـر ز نـفـت کـنـنـد پــر بـاک پاکستان به شکل دیگری افراطیت شـود تجهیز ثـبــات ...

ادامه مطلب »

دغدغۀ خـــروج

به یتیمان سیاسی که غم هریک شان سنگین است چه پیامی دارید ؟ که درین روز وشبانی پراز ابهام وپر ...

ادامه مطلب »

شعار میهن

  بـرابـری و عـدالـت شـعار میهن باد رفـاه مـردم و پیشرفت یار میهن باد نژادپرستی وتبعیض نفرت آوردست رفیق مهـر ...

ادامه مطلب »

نوار عربده…

فهیم فرند

چه خوشنما و رها چون صفِ صنوبر ها مجاهدان برسیدند، پشتِ سنگر ها تو گویی از افق دور، باز کرده ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com