خانه » آرشیو نویسنده: رسول پویان

آرشیو نویسنده: رسول پویان

فریاد سوگ

  به هر طرف نگری رنج وماتم فرد است دل غـمیـن بشـر پـاره پـاره از درد است مـرض بهـم زده ...

ادامه مطلب »

حضور بهار

  دل بهار پر از درد و وحشت و خون است زبسکه مردن وکشتار وسوگ افزون است نگاه خــاک و ...

ادامه مطلب »

صلح امریکا و پاکستان

  جنگ وخون تاکی جهادِ اکبر است بـازی فـوتـبـال طالب بـا سَر است زیــر نـــام واژۀ و لـفــظ جــــهـاد دست ...

ادامه مطلب »

راه نجات وطن

همه دروغ و همه خدعه و همه رنگ است همه فساد و هـمه فـتـنـه و همه مـنگ است کـسی بـه ...

ادامه مطلب »

تیغ خون آشام

  عشق را در چنبر دام سیاست می کشند مهردل ها را به هنگام سیاست می کشند صد هزاران مرد ...

ادامه مطلب »

آتش دل

  سـینـه را تا مجـمـر و تـندور آتش کرده اند این دل سوزیده راققنوس جیغکش کرده اند تا پــری نـازنـیـن ...

ادامه مطلب »

هنر آفریدن

  دیـدن هـزار بـار بـلـنـد از شـنیدن است عکس و نگاره خامه ستان کشیدن است آتـشـفـشــان سـیـنـه زبـانــه اگـر کـشــد ...

ادامه مطلب »

خوی نیکو

  سـیرتِ دل حسـن زیـبا را مـنور می کند خوی نیکو حالت جان را معطر می کند ترشـرویی چین بر ...

ادامه مطلب »

نوید یلدا

  نـویـــد زایـش دوبـاره دارد شـــام یلـدایـم سـرود مهـر می خـوانـد برایت مام یلدایم اگرچه فصل سرمای زمستان میشودآغاز شـرابِ ...

ادامه مطلب »

زینت تاریخ

  مستی ازهستی هویدا گشته است زندگی در عشق پیدا گشته است مهـربـانی می کـنـد دل را قـوی از محبت ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com