خانه » آرشیو نویسنده: رسول پویان

آرشیو نویسنده: رسول پویان

رهبران دالر

  با رهبران دالـر و پول اعتماد نیست دیگـر تجـارتی بـه اسـم جهـاد نیست با تشنگان قـدرت وثروت وداع کنید ...

ادامه مطلب »

آزادی زنان

  آزادی زنـان وطــن افـتــخـار ماسـت کسب حقوق حقۀ زن ها شعار ماست نسـل بـشر که زادۀ دامـان مادر است ...

ادامه مطلب »

خطاب به همسایگان

    توطئۀ قطر وطن را خراب کرد بـا نقـشـۀ سـیا وقایع شـتاب کرد القاعده وطالب و داعش دروطن بر ...

ادامه مطلب »

افراطیت در بازی بزرگ

  بشکسته قـلب جـامعـه ترمیم نمی شود هـرگـز نظام طالبی تحکـیم نمی شود سلطۀ تک قـومی و جنسی ناروا است ...

ادامه مطلب »

قیام زن

  طالب به غیر زهر چه ریزد به کام زن در دسـت کـپـچـه مـار فـتــاده زمام زن زن را به ...

ادامه مطلب »

علیه تجاوز پاکستان به پا خیزید

  هرگاه با ژرف اندیشی و چشم باز به بازیهای پیدا و پنهان کنونی در اوضاع و شرایط ملی، منطقوی ...

ادامه مطلب »

قیام کنید

  برای عـزّت افغان ستان قیام کنید برای حرمت پیروجوان قیام کنید به زیرسلطه طالب زندگی ننگین دلاوران و آزادگان ...

ادامه مطلب »

خورشید وطن

  صـدای عـنـدلیـبـان چـمـن خامـوش گـردیدست نـوای نـای و ســاز انجمـن خاموش گردیدست سـرود مطربـان و نغمه هـای مست شورانگیز ...

ادامه مطلب »

قصۀ افغانستان

  فوج پاکستان به مردم توبـه نامه می دهد این تجـاوزگر به بیرنگ زمانـه می دهد قتل عام مردم ما ...

ادامه مطلب »

خطاب به مردم افغانستان؛ زنان و مردان

  برای تمام مردم افغانستان و جهان روشن شده است که پس از بیست سال اشغال و تجاوز، بر مبنای ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com