خانه » آرشیو نویسنده: رسول پویان

آرشیو نویسنده: رسول پویان

حرمت انسان

  جهـان بـه پنجۀ دژخیم جور و بیداد است به هرطرف نگری جیغ ودادوفریاد است فـشار فـقـر و فـلاکت ز ...

ادامه مطلب »

عید آزادی وطن

  عیدسـت تا که دل بـه دل گفتگو کند یک بوسـه یی ز کنج لبی آرزو کند اقوام و دوستان ...

ادامه مطلب »

نبرد انسان با کرونا‎

بنی آدم اعـضـای دیگـدیگـر اند که در آفرینش ز یک گـوهـراند چوعضوی به درد آورد روزگار دیگـر عـضـوهـا را نمـانـد ...

ادامه مطلب »

درخت تلخ

هـنوز خاطرۀ عشـق و زندگی بـاقـیسـت سـرود تـازه گل نــوبهــار دل بـاغـیـست ز دیدگان هـریرود شور دل جاری است به ...

ادامه مطلب »

طالبان و روزهای دشوارهرات

مبارزه و پایداری استراتیژیک افغانستان در مرحلۀ حساس و تاریخی قررار دارد. مردم به مبارزه و پایداری همه جانبۀ استراتیژیک ...

ادامه مطلب »

روح اهریمنی

  زمیـن بـه پنجـۀ لـرزان اژدر بـیـم است لگام گـیـتی بـه دسـتان آز دژخـیـم است زبسکه مخفی وچالاک می پرد ...

ادامه مطلب »

فریاد سوگ

  به هر طرف نگری رنج وماتم فرد است دل غـمیـن بشـر پـاره پـاره از درد است مـرض بهـم زده ...

ادامه مطلب »

حضور بهار

  دل بهار پر از درد و وحشت و خون است زبسکه مردن وکشتار وسوگ افزون است نگاه خــاک و ...

ادامه مطلب »

صلح امریکا و پاکستان

  جنگ وخون تاکی جهادِ اکبر است بـازی فـوتـبـال طالب بـا سَر است زیــر نـــام واژۀ و لـفــظ جــــهـاد دست ...

ادامه مطلب »

راه نجات وطن

همه دروغ و همه خدعه و همه رنگ است همه فساد و هـمه فـتـنـه و همه مـنگ است کـسی بـه ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com