خانه » آرشیو نویسنده: رسول پویان

آرشیو نویسنده: رسول پویان

حق هویت

  حق هویت دفتر عشق وطن را به چـه پرپر کردند خاک در چشـم مـراد همه کشور کردند یأس از ...

ادامه مطلب »

سلسلۀ انتحاری

  کـشـور اسیر سـلسـلۀ انـتـحـاری است سیلاب خون مردم بیچاره جاری است بر تخـت ارگ فتنه گران جا گرفته اند ...

ادامه مطلب »

مرگ تدریجی

  تابکی در خـواب خرگوشی وطندار عزیز چـشـم بسـته پنبه در گـوشی وطندار عزیز درد و رنج و بی نوایی ...

ادامه مطلب »

دریای خروشان

  برمردم ما جور و جفا تاکی و تا چند قهروستم و خشم ووغا تاکی و تا چند خلقی شـده ...

ادامه مطلب »

سال‏های خراب

  تا ارگ مرگ حامی دزد و جناور است هر سالِ ما خراب تر ازسالِ دیگر است جنگ و جدال ...

ادامه مطلب »

بلای جنگ

  فرمانروای مرگ برآرد صـدای جنگ از کام اژدهــای تعـصـب بــلای جنگ در جشن شادکامی مردم به جای صلح از ...

ادامه مطلب »

نای موسیقی

  طرب در دل هوای بزم موسیقیار می‏سازد نـوای تَـن تَـنَن در دل خـیـال یـار می‏سـازد حجازواسپهان وراهوی وشور و ...

ادامه مطلب »

جنگ نفرین شده

  ازین جنگ وازین بلوا چه حاصل ازین نفرین شـده دعوا چه حاصل ازیـن ویرانگـری، کـشـتـار مـردم ازین تـلوار خـون ...

ادامه مطلب »

ورطۀ فقر و فساد

  وطن ز فتنۀ قـومـی خـراب می گردد روان مــردم میهــن عــذاب می گردد وطـن به ورطۀ فقر و فساد ...

ادامه مطلب »

نسل کشی در میرزااولنگ

  صـدای ناله بلـنـد از فـراز صیاد است ز وحشتی که زتـیغ سـتمگر افـتاد است به سوخت خـانۀ بیچارگان و ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com