خانه » آرشیو نویسنده: رسول پویان

آرشیو نویسنده: رسول پویان

پنجرۀ دل

  بازبوی خوشی ازطرف چمان می آید بلبل مسـت سخـن نغـمه کـنان می آید مصرعی تا بنویسـم غـزل می گـردد ...

ادامه مطلب »

دُردانۀ آتش

  پــروردۀ تکامــل گـــرمــــــای آتـشـم در انجـمــاد خـفـتـــه یی پـیــدای آتشم آتش نماد راستی و نظم و دانش است پـاکـیـزه ...

ادامه مطلب »

جرگۀ طالبان

  جرگۀ طالـب بـرای سـر بـریـدن دایر است چونکه درکشتار مظلومان طالب ماهراست هـرکه فتوای دروغین می دهـد بـر انتحـار ...

ادامه مطلب »

جرگه بازی

  تو را طالـب ز نامـت می شناسم ز فـحــوای کلامــت می شـناسـم تـو را قــدرت پـیـمـان قـطـر داد جــلــودار ...

ادامه مطلب »

زنجیر شکن

  تـا بـه نـیـروی دل روشـن زنـدان بشکنم بـنـد و زنجـیـر گـرانِ پـای اذهـان بشکنم گـر بـه بندد بـال پـرواز ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com