خانه » آرشیو نویسنده: رسول پویان

آرشیو نویسنده: رسول پویان

عدل و مساوات

  وطن که صحنۀ بازیگران صدرنگ است درام و فیلم و نمایـش ساخت افرنگ است امیـر ارگ که از پـشـت ...

ادامه مطلب »

تجهیز افراطیت

  دوباره مرکزجنگ است خاک پاکستان اگـر ز نـفـت کـنـنـد پــر بـاک پاکستان به شکل دیگری افراطیت شـود تجهیز ثـبــات ...

ادامه مطلب »

شعار میهن

  بـرابـری و عـدالـت شـعار میهن باد رفـاه مـردم و پیشرفت یار میهن باد نژادپرستی وتبعیض نفرت آوردست رفیق مهـر ...

ادامه مطلب »

عید خون

  عید آمـده طالـب چـرا تشـنۀ خـون است جنگ وجدل وغارت وکشتارفزون است عـیـدانـۀ اطـفـال در ایـن دوزخ وحشـت خمپاره ...

ادامه مطلب »

جیغ سکوت

  جیغ سکوت گـوش فلک را دریده است فـریـاد خـامـوشـانـۀ دل نـاشـنـیـده است پرشـاخ و بـال درخت کهـن سـال آدمی ...

ادامه مطلب »

افطار خون

افراطیت که نغمۀ جنگ ساز می کند افطار را بـه خـون بشـر باز می کند ماه صیام را بکشد تا ...

ادامه مطلب »

رویای شیرین

  مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر کن دم بـه دم اشعار رنگین را نگارستان هستی ...

ادامه مطلب »

فریاد بلند

  مستم به خدا مستِ دوچشمان خمارم کاری بــه خُــمِ بــادۀ انگــور نـدارم خمخانه دل تابه ابد جوش زند جوش ...

ادامه مطلب »

جشن نوروزی

  بهار آمده عشق و طرب به ناز کنید نشـاط باده بـه فتوای دل جـواز کنید بـه روی قـلـۀ تـاریـخ ...

ادامه مطلب »

وحشت توفان

  هنوز وحشت تـوفـان و سیل در پیش است سکان کشتی به گرداب پر ز تشویش است به کشوری که ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com