خانه » آرشیو نویسنده: رسول پویان

آرشیو نویسنده: رسول پویان

نوای تاریخ

  ز ژرفای تمدن سـر برون آورده فرهنگم تکامل خـانـه دارد در دل آوار بیگ بنگم اوستای دلـم پاکیزه تر ...

ادامه مطلب »

صلح قطر

  گند بـن در رودۀ صلـح قـطـر افتاده است بـار دیگـر میهـن ما در خطـر افتاده است درمیان جنگ خونین ...

ادامه مطلب »

حملۀ سیلاب

  بس بی خـبــر حـمـلۀ سـیـلاب می کشد با مـوج تـند و پیچـش گـرداب می کشد آب روان گـر چــه ...

ادامه مطلب »

ذبح حقوق مردم

با نام صلح غارت و کشتار میکنید تا کی به جنگ بیهوده اصرار می کنید مزدور و سـر سـپردۀ کلدار ...

ادامه مطلب »

گرز رستم

  گرز رسـتم بر چکاد سر خورَد دیو اگر تاریخ این کشور خورد با تمـدن گـر سـتیـزد خـرسـوار نعل رخشی ...

ادامه مطلب »

گوهر انسانیت

  طالب به ارگ آید وداعش به سنگر است این صلح نیسـت؛ بلکه تجاوزِدیگر است داعش اگر به پـول سـعودی ...

ادامه مطلب »

عید قربان

  عـیـد قـربان قتل عـام گوسـفندان می کند طالب و داعـش لیکـن ذبح انسان می کند صلح طالب جنگ خونین ...

ادامه مطلب »

آواز دل

  دل بـه هـر حالی که دارد شـادمانی می کند در زمسـتان چون بهـاران گلفـشانی می کند تیرماهان تیرگان راجشن ...

ادامه مطلب »

نور تمدن

  جهـان ز دانش و نـور تمدن آباد است برای تجـربـه تاریـخ پر ز اسناد است بشر گذشته ز ادوار ...

ادامه مطلب »

حرمت انسان

  جهـان بـه پنجۀ دژخیم جور و بیداد است به هرطرف نگری جیغ ودادوفریاد است فـشار فـقـر و فـلاکت ز ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com