خانه » آرشیو نویسنده: رسول پویان (برگه 2)

آرشیو نویسنده: رسول پویان

آتش دل

  سـینـه را تا مجـمـر و تـندور آتش کرده اند این دل سوزیده راققنوس جیغکش کرده اند تا پــری نـازنـیـن ...

ادامه مطلب »

هنر آفریدن

  دیـدن هـزار بـار بـلـنـد از شـنیدن است عکس و نگاره خامه ستان کشیدن است آتـشـفـشــان سـیـنـه زبـانــه اگـر کـشــد ...

ادامه مطلب »

خوی نیکو

  سـیرتِ دل حسـن زیـبا را مـنور می کند خوی نیکو حالت جان را معطر می کند ترشـرویی چین بر ...

ادامه مطلب »

نوید یلدا

  نـویـــد زایـش دوبـاره دارد شـــام یلـدایـم سـرود مهـر می خـوانـد برایت مام یلدایم اگرچه فصل سرمای زمستان میشودآغاز شـرابِ ...

ادامه مطلب »

زینت تاریخ

  مستی ازهستی هویدا گشته است زندگی در عشق پیدا گشته است مهـربـانی می کـنـد دل را قـوی از محبت ...

ادامه مطلب »

صلح رسوا

  بـه جـیغ و دادم نکـرده یـادم پـر مـرادم بـه چـنگ بادی به سـاز و سـوزم تف تموزم به دل ...

ادامه مطلب »

گنج گران وطن

  هزار گنج گران در دل وطن جان است فسوس ودردکه جانی ودزد دربان است طلا و نـقــره و الـمـاس ...

ادامه مطلب »

بزم محبت

  بـادۀ شــیـراز در جــام سـفالـیـن کرده اند خمـرۀ انگـور دل هـا را نگارین کرده اند جام جمشیدی به ذهن ...

ادامه مطلب »

زینت تاریخ

  تمـدن افـتخـار و زیـنـت تـاریـخ پـیـشـین است ازان اوراق وبرگ دفترفـرهـنگ رنگین است بسـی گنجینه هـا پنهان بُـوَد در ...

ادامه مطلب »

محور وحدت

  رسـتمی بـایـد که شـاخِ کـبر دیـوان بشکند کاوه یی خواهد سرِ ضحاک دوران بشکند سوگ سهراب وسیاوش رایزیدی می ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com