خانه » آرشیو نویسنده: رسول پویان (برگه 3)

آرشیو نویسنده: رسول پویان

بازی با خون

  تا بکـی بازیـگــران بـا خـون بـازی می کنند جای صلح وسازگاری تاخت وتازی می کنند امـن و آرامـش نـدارد ...

ادامه مطلب »

گرگ را چوپان کنند

  گرگ را درگله ها دوباره چوپان می کنند نرخ گـوشـت آدمی را باز ارزان می کنند آنچـه زیـر نـام ...

ادامه مطلب »

قرارداد امریکا با پاکستان

  جنگ طالب در حقیقت جنگ پاکـستان بود خـاک پـاکــســتان مـأوای تـرورســتان بود صلح وجنگ طالبان را مکرپاکستان شمار بیـن ...

ادامه مطلب »

آزموده را میازما

  انتخـابات دروغین ننگ آزادی شدست گویی اسـتقلال و آزادی شیادی شدست حیلۀ فرهنگ ستیزان را چرا باور کنم دور ...

ادامه مطلب »

سازهای سازگار(با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز)

کتاب موسیقی (خراسان کهن و افغانستان امروز) در ۲۳۲ صفحه با قطع وزیری در چاپخانۀ توانا، شمال پارک مسجد جامع ...

ادامه مطلب »

سال معامله با ستمگران

  از سـالِ نو مگو که وطـن غرقِ آتش است با مرگ و زندگی به خدا در کشاکش است گـرگان ...

ادامه مطلب »

صلح ننگین

  عاملان جنگ از صلح و صـفا بیگانه اند قـاتـل خلـق خـدا، ویـرانـگـران خـانـه اند دامـن خـونین شـان تصدیـق قصـابی ...

ادامه مطلب »

انتخابات دروغین

  انتخابات دروغین چشـم مردم کور کرد اصل دیمو و کراسی را به قعرِ گور کرد در تقـلـب هیـچ معـنایی ...

ادامه مطلب »

دستان خون آلود

  جنگ وصلح طالبان ازخون مردم رنگ شد این حنای دسـت قـدرت‏هـا پر از نیرنگ شد نعـش خون آلودۀ انسان ...

ادامه مطلب »

رقص روسها به ساز پاکستان

  طالب وبن لادن وداعش ازیک ریشه اند هرسه افراطی زخارستان یک اندیشه اند آفـت افراطیـون تـنها نه در بُـسـتان ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com