خانه » آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی

آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی

عیــد من

  چه نسلهای برباد رفته ایم دربازی سیاست و درانفجـــــــار وکرونا پدرسوختگانی ازتبـارلاشخواران استعمار سرنوشت مارا ازدارالسلطنۀ خونین کابل تا ...

ادامه مطلب »

افـق ولوله ها خاموش است

  دل خود را به تماشای کـدامین چمنی شاد کنم ، که چمن درچمنِ خاطره هایم درمسیرعطش بادیه ها سوختـه ...

ادامه مطلب »

خط ســـــرخ

خطِ سرخ سرمـــــــد آزادگـان شاخصِ مستحکم آزادگی ست امتــــدادش درگـذرگاه حوادث زندگی سازوتزلـــــزل نا پذیر یادگارش درحصارشامخ اسطـوره ها بی ...

ادامه مطلب »

جغرافیای مظلوم

سـیارۀ بزرگ مارا آن قـدر کـوچک ساخته اند تا قدرت های جهــان خوار در نقش مجریان «کمیتۀ سه صد» آزادی ...

ادامه مطلب »

تکفیـــر

  مکن خاموش فریادت که کار ازکاربگـذشته سمـوم مرگ ووحشت ازدر ودیوار بگـذشته حـدیث سرنوشت ما به این تلخی وسـنگینـی ...

ادامه مطلب »

زمستان است

کی میداند که درجغرافیای بی درو بی آشیان ما که ازمعنای امن وعدل و آزادی درآن نام ونشــــانی نیست چه ...

ادامه مطلب »

درروزگارشوم

دیدیـــم ما چگـــــــونه وطن تکه تکه شد شهرودیارودشت ودمـــــــن تکه تکه شد توفــان وحشت آمد و درتیــــره گی شب گلــدسته ...

ادامه مطلب »

دیار ظلمت

  قطارمیگذرد ما هنـــــوز بی خبـــــریم در« ایستگاه حوادث » نشسته منتظریم مسافران خمــوشیم فارغ ازدرامۀ شب فقط دو چشم ...

ادامه مطلب »

قانون

  مرثیه یی برای قانون ! دلم به حالت میسوزد که درچنگال حلقۀ گـــرگان اینگـونه اسیر وناتوانت ساخته اند. ودربازارمکارۀ ...

ادامه مطلب »

آوازجرس نیست

دیگـرشب ما جلــــــــــوۀ مستانه ندارد جــــــام وقدح وساقی وپیمـــــانه ندارد مــردیم درین دیرخرابات غم انگیـــــز یک هـــم نفسی این شب ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com