خانه » آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی

آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی

دغدغۀ خـــروج

به یتیمان سیاسی که غم هریک شان سنگین است چه پیامی دارید ؟ که درین روز وشبانی پراز ابهام وپر ...

ادامه مطلب »

سپه سالارسرافراز جاودانه شد

خورشید خروشید وفروغی به نظرماند دریا به کنار دگـــرافتــــــاد و گهرماند . آه ! خدای من که چه می شنوم، ...

ادامه مطلب »

آشنائی نیست

دلم زچشمۀ خورشید خـــاوران خالیست شفق زصاعقـــۀ نور کهکشان خالیست شکسته زورق دریا ونا خـــــدائی نیست زباد شــــرطهء امیــــــد بادبان ...

ادامه مطلب »

حلقۀ شبخونیان !

گفته بودم هم دیارنازنینــم ! اندکی بیدار باش کین ستم کاران باند ما فیـا حلقۀ شبخونیان سلطۀ جلاد ها یکه ...

ادامه مطلب »

دل تنگی ها

خدای من ! چه روزگار نامقدسی ! چه برهۀ مخنثی ! که دردیارمن فضای زندگی چو جلجتای شهر مـــردگان کفـــــن ...

ادامه مطلب »

عیــد من

  چه نسلهای برباد رفته ایم دربازی سیاست و درانفجـــــــار وکرونا پدرسوختگانی ازتبـارلاشخواران استعمار سرنوشت مارا ازدارالسلطنۀ خونین کابل تا ...

ادامه مطلب »

افـق ولوله ها خاموش است

  دل خود را به تماشای کـدامین چمنی شاد کنم ، که چمن درچمنِ خاطره هایم درمسیرعطش بادیه ها سوختـه ...

ادامه مطلب »

خط ســـــرخ

خطِ سرخ سرمـــــــد آزادگـان شاخصِ مستحکم آزادگی ست امتــــدادش درگـذرگاه حوادث زندگی سازوتزلـــــزل نا پذیر یادگارش درحصارشامخ اسطـوره ها بی ...

ادامه مطلب »

جغرافیای مظلوم

سـیارۀ بزرگ مارا آن قـدر کـوچک ساخته اند تا قدرت های جهــان خوار در نقش مجریان «کمیتۀ سه صد» آزادی ...

ادامه مطلب »

تکفیـــر

  مکن خاموش فریادت که کار ازکاربگـذشته سمـوم مرگ ووحشت ازدر ودیوار بگـذشته حـدیث سرنوشت ما به این تلخی وسـنگینـی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com