خانه » آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی

آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی

سلطۀ جنگل نشینان

یکه یکه میکشندت دسته دسته انفجارت میدهنـد ای عزیز درد منـد سرزمینم چیست دیگر انتظار ! چشم خودرا بازکن بیــدارشو ...

ادامه مطلب »

هنوزشب است

شب است و من همه شب، زپشت پنجره های غریب و درد آلود نگاه خود به تماشای فجر دوختــه ام ...

ادامه مطلب »

قـــــربان شما

« دوردار ازخاک وخون دامن چو برما بگذری کاندرین ره کشته بسیاراست قـــــــــــــربان شما » « حافظ » هم قافیه ...

ادامه مطلب »

دربرزخ تحجر

نمیدانم چه بنویسم که متن واژه های شعرمن درمجمـــرداغ حوادث یک نیستان ناله بردوش است قلم خون گرید وگفتی جهان ...

ادامه مطلب »

دغدغۀ خـــروج

به یتیمان سیاسی که غم هریک شان سنگین است چه پیامی دارید ؟ که درین روز وشبانی پراز ابهام وپر ...

ادامه مطلب »

سپه سالارسرافراز جاودانه شد

خورشید خروشید وفروغی به نظرماند دریا به کنار دگـــرافتــــــاد و گهرماند . آه ! خدای من که چه می شنوم، ...

ادامه مطلب »

آشنائی نیست

دلم زچشمۀ خورشید خـــاوران خالیست شفق زصاعقـــۀ نور کهکشان خالیست شکسته زورق دریا ونا خـــــدائی نیست زباد شــــرطهء امیــــــد بادبان ...

ادامه مطلب »

حلقۀ شبخونیان !

گفته بودم هم دیارنازنینــم ! اندکی بیدار باش کین ستم کاران باند ما فیـا حلقۀ شبخونیان سلطۀ جلاد ها یکه ...

ادامه مطلب »

دل تنگی ها

خدای من ! چه روزگار نامقدسی ! چه برهۀ مخنثی ! که دردیارمن فضای زندگی چو جلجتای شهر مـــردگان کفـــــن ...

ادامه مطلب »

عیــد من

  چه نسلهای برباد رفته ایم دربازی سیاست و درانفجـــــــار وکرونا پدرسوختگانی ازتبـارلاشخواران استعمار سرنوشت مارا ازدارالسلطنۀ خونین کابل تا ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com