خانه » آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی (برگه 2)

آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی

چند رباعی به کابل نازنین

کابل غمت آئینـۀ تصویر من است زنجیرۀ اشغال تو زنجیر من است داغ تو زده گل به نیستان دلــــــــم اندوه ...

ادامه مطلب »

اخطار حادثه

امشب هوای دل شده غمبـــار ای رفیق دل خسته ام ازین در و دیوار ای رفیق گاهی زهمـرهان دورنگ و ...

ادامه مطلب »

آی ، ای بی مایه گان !

  هــــــرچه دیدم درمحیط کارتان بوده دروغ حرف تان، پیمان تان، کردارتان بوده دروغ خود به قعــــــرتیـره گی وذلت و ...

ادامه مطلب »

فــــریاد مرده است

  تنگ است دشت شب، به هوائی نمی رسد ازکــــــــــــاروان خسته درائی نمی رسـد مـــردیم واین وطن همه جـــا تکه ...

ادامه مطلب »

دیگربس است

ای رفیـق هم سفراین ناله ها دیگر بس است رستخیزت را به پا کن خونبها دیگربس است درمسیرمنزل دشوار، خود ...

ادامه مطلب »

عید من وتو

  مگوئید عید قــــــــربان است امسال خـــــوشی وجشن یاران است امسال سراسر مملکت غلتیـده درخـــــون مصیبـت سخت سوزان است امسال ...

ادامه مطلب »

کسی صدا نمی کشـد

منم درانتظار یک صدا صدای یک رفیـق آشنا صدای خشم بیکـــــران توده هـــا که درقیـام رستخیـز آن تولد دگـــــــربه پا ...

ادامه مطلب »

کابوس شب

بازدرد بیکــــــــرانم میکشد جام تلخ شوکـــــرانم میکشد شبح این کابوس شبهای سیاه هرنفس تا پای جانــم میکشد خواب ما آشفتگی ...

ادامه مطلب »

تبـــارگل سـرخ

تا که بیگـانه زمحـدودۀ اقلیــــم شـدیم زارگشتیم واسیرشب دژخیــــم شــدیم نقشـۀ کاذب تلبیس همــان بود که مـــا خارج ازموهبت صفحۀ ...

ادامه مطلب »

بی صـــــدائـی

غــــــم و درد جدائی کشت ما را فشار بینـــــــــــوائی کشت مارا زتقـدیر به شبخــــــــــون رفتۀ ما زوال نا رسائـی کشت ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com