خانه » آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی (برگه 2)

آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی

کسی صدا نمی کشـد

منم درانتظار یک صدا صدای یک رفیـق آشنا صدای خشم بیکـــــران توده هـــا که درقیـام رستخیـز آن تولد دگـــــــربه پا ...

ادامه مطلب »

کابوس شب

بازدرد بیکــــــــرانم میکشد جام تلخ شوکـــــرانم میکشد شبح این کابوس شبهای سیاه هرنفس تا پای جانــم میکشد خواب ما آشفتگی ...

ادامه مطلب »

تبـــارگل سـرخ

تا که بیگـانه زمحـدودۀ اقلیــــم شـدیم زارگشتیم واسیرشب دژخیــــم شــدیم نقشـۀ کاذب تلبیس همــان بود که مـــا خارج ازموهبت صفحۀ ...

ادامه مطلب »

بی صـــــدائـی

غــــــم و درد جدائی کشت ما را فشار بینـــــــــــوائی کشت مارا زتقـدیر به شبخــــــــــون رفتۀ ما زوال نا رسائـی کشت ...

ادامه مطلب »

زمستان است

کی میداند که درجغرافیای بی دروبی سایه بان ما که ازمعنای امن وعدل وخوشبختی، درآن نام ونشانی نیست چه جانفرسا ...

ادامه مطلب »

نوشداروی تقلب

      آنکه آب ازدم شمشیرتقلب نوشـد چه کسی خواهد بود که بگوید نوشـش باد ! جزهمان حلقۀ هژمونی ...

ادامه مطلب »

مهمان ناخوانده درجرگۀ شاعران پشتون

نویسنده : گلب الدین حکمتیار برگردان به فارسی : روؤفی   مقدمۀ مترجم مهمان ناخوانده درجرگهً شاعران پشـتون، عنوان مطلبی ...

ادامه مطلب »

قهرمان جایش خالیست

   بازکن پنجــره را، که شب آبستن درد است وسحـرپیدا نیست امشب این خانۀ ابری وشبستان خموش « خواب درچشم ...

ادامه مطلب »

صدا ـ صدای جنگ بود

دران زمان که محشری زجنگ وخون زکوچه ها وشهرها بسوی آسمان تنوره میکشید، نفیرجنگ وکشتن وبه داربستن مهاجمان خیره سر ...

ادامه مطلب »

برنامۀ صلح حکمتیار میتواند بدیلی برای اشرف غنی باشد

گلب الدین حکمتیاردریک ترفند سخت ماهرانه ودرعین زمان آگنده ازانفعال، سرانجام راهـش به ارگ بازشد وبه بهانۀ صلح باحکومت اشرف ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com