خانه » آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی (برگه 3)

آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی

عید من وتو

  مگوئید عید قــــــــربان است امسال خـــــوشی وجشن یاران است امسال سراسر مملکت غلتیـده درخـــــون مصیبـت سخت سوزان است امسال ...

ادامه مطلب »

کسی صدا نمی کشـد

منم درانتظار یک صدا صدای یک رفیـق آشنا صدای خشم بیکـــــران توده هـــا که درقیـام رستخیـز آن تولد دگـــــــربه پا ...

ادامه مطلب »

کابوس شب

بازدرد بیکــــــــرانم میکشد جام تلخ شوکـــــرانم میکشد شبح این کابوس شبهای سیاه هرنفس تا پای جانــم میکشد خواب ما آشفتگی ...

ادامه مطلب »

تبـــارگل سـرخ

تا که بیگـانه زمحـدودۀ اقلیــــم شـدیم زارگشتیم واسیرشب دژخیــــم شــدیم نقشـۀ کاذب تلبیس همــان بود که مـــا خارج ازموهبت صفحۀ ...

ادامه مطلب »

بی صـــــدائـی

غــــــم و درد جدائی کشت ما را فشار بینـــــــــــوائی کشت مارا زتقـدیر به شبخــــــــــون رفتۀ ما زوال نا رسائـی کشت ...

ادامه مطلب »

زمستان است

کی میداند که درجغرافیای بی دروبی سایه بان ما که ازمعنای امن وعدل وخوشبختی، درآن نام ونشانی نیست چه جانفرسا ...

ادامه مطلب »

نوشداروی تقلب

      آنکه آب ازدم شمشیرتقلب نوشـد چه کسی خواهد بود که بگوید نوشـش باد ! جزهمان حلقۀ هژمونی ...

ادامه مطلب »

مهمان ناخوانده درجرگۀ شاعران پشتون

نویسنده : گلب الدین حکمتیار برگردان به فارسی : روؤفی   مقدمۀ مترجم مهمان ناخوانده درجرگهً شاعران پشـتون، عنوان مطلبی ...

ادامه مطلب »

قهرمان جایش خالیست

   بازکن پنجــره را، که شب آبستن درد است وسحـرپیدا نیست امشب این خانۀ ابری وشبستان خموش « خواب درچشم ...

ادامه مطلب »

صدا ـ صدای جنگ بود

دران زمان که محشری زجنگ وخون زکوچه ها وشهرها بسوی آسمان تنوره میکشید، نفیرجنگ وکشتن وبه داربستن مهاجمان خیره سر ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com