خانه » آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی (برگه 3)

آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی

زمستان است

کی میداند که درجغرافیای بی دروبی سایه بان ما که ازمعنای امن وعدل وخوشبختی، درآن نام ونشانی نیست چه جانفرسا ...

ادامه مطلب »

نوشداروی تقلب

      آنکه آب ازدم شمشیرتقلب نوشـد چه کسی خواهد بود که بگوید نوشـش باد ! جزهمان حلقۀ هژمونی ...

ادامه مطلب »

مهمان ناخوانده درجرگۀ شاعران پشتون

نویسنده : گلب الدین حکمتیار برگردان به فارسی : روؤفی   مقدمۀ مترجم مهمان ناخوانده درجرگهً شاعران پشـتون، عنوان مطلبی ...

ادامه مطلب »

قهرمان جایش خالیست

   بازکن پنجــره را، که شب آبستن درد است وسحـرپیدا نیست امشب این خانۀ ابری وشبستان خموش « خواب درچشم ...

ادامه مطلب »

صدا ـ صدای جنگ بود

دران زمان که محشری زجنگ وخون زکوچه ها وشهرها بسوی آسمان تنوره میکشید، نفیرجنگ وکشتن وبه داربستن مهاجمان خیره سر ...

ادامه مطلب »

برنامۀ صلح حکمتیار میتواند بدیلی برای اشرف غنی باشد

گلب الدین حکمتیاردریک ترفند سخت ماهرانه ودرعین زمان آگنده ازانفعال، سرانجام راهـش به ارگ بازشد وبه بهانۀ صلح باحکومت اشرف ...

ادامه مطلب »

از روشنفکرمتعهـدتا روشنفکرمتعبـد

  بحث روشنفکری وپدیدۀ این جریان آگاهی بخش،  تعریف واحدی نداشته تفسیر وبرداشت ازان نظریات مختلفی را در خود متبلورمیسازد. ...

ادامه مطلب »

جان کری به حکومت دست نشاندۀ خودعمردرازی بخشـید

  ازآنجائیکه تجارب تلخ تاریخ نشان داده است، استعمارگران حرفوی بریطانیا واینک امریکا، هرازگاهیکه کشورمارا موردتجاوز واشغال قرارداده اند، بلادرنگ ...

ادامه مطلب »

دروغ

  هــرچه دیدم درمحیط کار ما بوده دروغ حرف ما، پیمان ما، کردارما بوده دروغ خود به قعـــرتیره گی وذلت ...

ادامه مطلب »

استبداد « مقدس» ۹۰۰ سال پیش درکاربرد سیاسی حکومت وحدت ملی

صیاد همـو، صیـد همـو، دانه همـو           ساقی ومـی وحــریف پیمانه همـو گفتــم که زعشـق اوبه میخانه شوم           دیدم که بت ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com