خانه » آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی (برگه 4)

آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی

برنامۀ صلح حکمتیار میتواند بدیلی برای اشرف غنی باشد

گلب الدین حکمتیاردریک ترفند سخت ماهرانه ودرعین زمان آگنده ازانفعال، سرانجام راهـش به ارگ بازشد وبه بهانۀ صلح باحکومت اشرف ...

ادامه مطلب »

از روشنفکرمتعهـدتا روشنفکرمتعبـد

  بحث روشنفکری وپدیدۀ این جریان آگاهی بخش،  تعریف واحدی نداشته تفسیر وبرداشت ازان نظریات مختلفی را در خود متبلورمیسازد. ...

ادامه مطلب »

جان کری به حکومت دست نشاندۀ خودعمردرازی بخشـید

  ازآنجائیکه تجارب تلخ تاریخ نشان داده است، استعمارگران حرفوی بریطانیا واینک امریکا، هرازگاهیکه کشورمارا موردتجاوز واشغال قرارداده اند، بلادرنگ ...

ادامه مطلب »

دروغ

  هــرچه دیدم درمحیط کار ما بوده دروغ حرف ما، پیمان ما، کردارما بوده دروغ خود به قعـــرتیره گی وذلت ...

ادامه مطلب »

استبداد « مقدس» ۹۰۰ سال پیش درکاربرد سیاسی حکومت وحدت ملی

صیاد همـو، صیـد همـو، دانه همـو           ساقی ومـی وحــریف پیمانه همـو گفتــم که زعشـق اوبه میخانه شوم           دیدم که بت ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com