خانه » فرهنگ و هنر » شعر » آی ، ای بی مایه گان !

آی ، ای بی مایه گان !

دپلوم انجینیر خلیل الله رَوفی شاعر

 

هــــــرچه دیدم درمحیط کارتان بوده دروغ
حرف تان، پیمان تان، کردارتان بوده دروغ

خود به قعــــــرتیـره گی وذلت و وابسته گی
لاف عین وغین سردمـــــدارتان بوده دروغ

نی به ملت نی به میهـــن مصدرخدمت شدید
سال ها فــــــریاد تان، پیکار تان بوده دروغ

باهمه درمانده گی ودرد و فقـــــر و احتیـاج
افتخـــارقبـــــــــــله ودستار تان بوده دروغ

این که گفتی گربه میـــــدان آمدی میدانـی ام
آی مفسد ها، عجب هنجـــار تان بوده دروغ

دربساط رهـــــــــــروان دانش و اهــل خرد
چیغ های مفت وبی مقـــــدارتان بوده دروغ

آبرو وعــزت ما درصف دنیــــــــا شکست
چون اساس دولت غـــــــدارتان بوده دروغ

راه مارا این تبه کاران به شبخــون بسته اند
نقشـۀ این راه شب ســـالارتان بوده دروغ

درسخن عقـــــل کل اما درعمل زارو زبون
قیـــــــل وقال رهبـــــر بیمارتان بوده دروغ

پارلمــــان دزد وقضا حامی دزد ومافیـــــــا
هــرحدیث منبـــــــر وتالار تان بوده دروغ

تا کجـــــا کشتید مارا تا کجـــــــــا آتش زدید
آی دجالان ! همه رهــــوار تان بوده دروغ

یکطرف دعوی شرع ویکطرف غارتگــری
درمسلمانی عجب پنـــــــدارتان بوده دروغ

حــرف قانون وحقــــــوق و واژۀ آزاده گی
چون متــــاع خدعه دربازارتان بوده دروغ

ما سکـوت ودرتبـــاهی غرق دست مافیـــــا
« پنجۀ قانون » وحکـم دار تان بوده دروغ

ملتی درمانده وتکنوکــراتش « چرخه گیر»
حاصل فرهنگ حسرتبــــارتان بوده دروغ

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com