شعر

عدل و مساوات

  وطن که صحنۀ بازیگران صدرنگ است درام و فیلم و نمایـش ساخت افرنگ است امیـر ارگ که از پـشـت ...

ادامه مطلب »

تفنگ های دو میل

فهیم فرند

به سوی دامنه آیند، روبهانِ مُحیل بیاورید به لشکر تفنگ های دو میل اگر تفنگ میسر نگشت باکی نیست به ...

ادامه مطلب »

تجهیز افراطیت

  دوباره مرکزجنگ است خاک پاکستان اگـر ز نـفـت کـنـنـد پــر بـاک پاکستان به شکل دیگری افراطیت شـود تجهیز ثـبــات ...

ادامه مطلب »

دغدغۀ خـــروج

به یتیمان سیاسی که غم هریک شان سنگین است چه پیامی دارید ؟ که درین روز وشبانی پراز ابهام وپر ...

ادامه مطلب »

شعار میهن

  بـرابـری و عـدالـت شـعار میهن باد رفـاه مـردم و پیشرفت یار میهن باد نژادپرستی وتبعیض نفرت آوردست رفیق مهـر ...

ادامه مطلب »

نوار عربده…

فهیم فرند

چه خوشنما و رها چون صفِ صنوبر ها مجاهدان برسیدند، پشتِ سنگر ها تو گویی از افق دور، باز کرده ...

ادامه مطلب »

عید خون

  عید آمـده طالـب چـرا تشـنۀ خـون است جنگ وجدل وغارت وکشتارفزون است عـیـدانـۀ اطـفـال در ایـن دوزخ وحشـت خمپاره ...

ادامه مطلب »

بپا خیزید ای مردم

  بخاطر هفته خونین گذشته که بازهم دختران نوجوان بی گناه و بی دفاع ما آماج تروریستانِ طالبی، داعشی و ...

ادامه مطلب »

افطار خون

افراطیت که نغمۀ جنگ ساز می کند افطار را بـه خـون بشـر باز می کند ماه صیام را بکشد تا ...

ادامه مطلب »

کیش عشق

  دل فسرده یی را گر به خنده شاد کنید نشاط و جنبش و دل زندگی زیاد کنید تـرانه یی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com