شعر

رهبران دالر

  با رهبران دالـر و پول اعتماد نیست دیگـر تجـارتی بـه اسـم جهـاد نیست با تشنگان قـدرت وثروت وداع کنید ...

ادامه مطلب »

خطاب به همسایگان

    توطئۀ قطر وطن را خراب کرد بـا نقـشـۀ سـیا وقایع شـتاب کرد القاعده وطالب و داعش دروطن بر ...

ادامه مطلب »

قیام زن

  طالب به غیر زهر چه ریزد به کام زن در دسـت کـپـچـه مـار فـتــاده زمام زن زن را به ...

ادامه مطلب »

خورشید وطن

  صـدای عـنـدلیـبـان چـمـن خامـوش گـردیدست نـوای نـای و ســاز انجمـن خاموش گردیدست سـرود مطربـان و نغمه هـای مست شورانگیز ...

ادامه مطلب »

قصۀ افغانستان

  فوج پاکستان به مردم توبـه نامه می دهد این تجـاوزگر به بیرنگ زمانـه می دهد قتل عام مردم ما ...

ادامه مطلب »

حاصل اشغال

  حاصل اشـغال میهن چیست جز ویـرانگری جنگ خونین و تجاوز قتل عـام و خودسری فـوج پـاکـسـتان را کـردی مسـلـط ...

ادامه مطلب »

سرشک خون فشان

  دل پـاک هـریـوا تـا بکـی امـواج خـون دارد سرشک خونفشان در ماتم انسان فزون دارد زمانی مهـد فـرهـنگ و ...

ادامه مطلب »

خوناب دل

  دیـرسـت که از یـار نــوایی نشنیدم لـبـخـنـد پـر از نـاز و ادایی نشنیدم بر دختر خـورشـیـد برسـانید پیامی دوتـار ...

ادامه مطلب »

وحشت طالب

  دیگـر ز وحشت طالب کسی نمی ترسد ز یال و ریش عجـایب کسی نمی ترسد ز خنجری که به ...

ادامه مطلب »

امید و پایداری

  روز میهن را دوبـاره تاریکسـتان می کنند مهـر تابـان را به لای ابـر پنهـان می کنند دانش وعقل وهنردرگور ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com