شعر

پنجرۀ دل

  بازبوی خوشی ازطرف چمان می آید بلبل مسـت سخـن نغـمه کـنان می آید مصرعی تا بنویسـم غـزل می گـردد ...

ادامه مطلب »

دُردانۀ آتش

  پــروردۀ تکامــل گـــرمــــــای آتـشـم در انجـمــاد خـفـتـــه یی پـیــدای آتشم آتش نماد راستی و نظم و دانش است پـاکـیـزه ...

ادامه مطلب »

جرگۀ طالبان

  جرگۀ طالـب بـرای سـر بـریـدن دایر است چونکه درکشتار مظلومان طالب ماهراست هـرکه فتوای دروغین می دهـد بـر انتحـار ...

ادامه مطلب »

معلم

هادی عروسنگ- شاعر

مادری دیدم دو فرزندش بدوش زان یکی بیمار و دیگر بر فروش کو وجدانی نلرزد زین قصور وحشت دور حجر ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com