شعر

بلبل عشق و طرب

  نـوا از سـیـنــۀ آتـشـفـزای نی زنــد فـوران نیستان آتشی افروخته گویی در دل دوران ز نـای مـولـوی آتـش فـتــاده ...

ادامه مطلب »

امید و پایداری

  صلح آمریکا و پاکستان بسـی ننگین بُوَد سلطۀ طالب به میهن فاسد و چرکین بُوَد دید پاکستان بسوی آب ...

ادامه مطلب »

مکتب هنری هرات

  دبسـتـان هـریـوا صـنعـت اسـتاد آوردست نگارسـتان رنگین نقـش‏ها بر یاد آوردست هنرمندان پیشین خراسان در جهـان رنگ ز مینیاتور، ...

ادامه مطلب »

فریاد خاموش

هادی عروسنگ- شاعر

حامل دردم درین تاریک راه بارم به دوش میزنم فریاد زدرد یاران بیدارم خموش با غم واندوه محشورم به من ...

ادامه مطلب »

قیام مردمی

 زیـک طـوفـان دلم گوید، زیـک طـوفان قـهر آمـیـز زیـک رزم و زیـک مـیدان، زیک مـیدان پر ستـیـز ز یــک قــیـام ...

ادامه مطلب »

شادروان زریاب، نویسنده‌ای پرامید بود

مرگ این یل، به همه کوه و کمر باید گفت به خراسان، به توران و طبر ، باید گفت بهمن ...

ادامه مطلب »

جنگ؛ چرا؟

  پـرورده ام بـه دامـن دل کـودک خـیـال رویای شوق بیت و غزل را دهد کمال درمحفلیکه سازوسرودست ورقص دل ...

ادامه مطلب »

واژگان سره

  واژگان سـوچّـه و نغـز دری ریشـه دارد در زبـان مادری خوش زبان دره و دربار بود همـنوای بلـبـل و ...

ادامه مطلب »

حلقۀ شبخونیان !

گفته بودم هم دیارنازنینــم ! اندکی بیدار باش کین ستم کاران باند ما فیـا حلقۀ شبخونیان سلطۀ جلاد ها یکه ...

ادامه مطلب »

قعر دوزخ

  میهــن بــه قـعــر دوزخ آتـش فتاده است در چنگ دزد و جانی سرکش فتاده است پیر و جوان و ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com