خانه » خبر و دیدگاه (برگه 5)

خبر و دیدگاه

فرهنگ افغانستان در کشاکش رقابت روسیه با آمریکا

چهار دهه جنگ و تهاجم فقر فرهنگی و تروریزم را بر مردم ما تحمیل کرده است این مطلب را در ...

ادامه مطلب »

در پیرامون کشف ( پته مصاحبه) داوود فارانی با احمد ظاهرجعلی!

  پاسخِ مستندِ مورخِ بزرگ میرمحمد صدیق فرهنگ به بی آزرم ترین جعل پردازان تاریخ که از اوج حقارت فرهنگی، ...

ادامه مطلب »

وهابیزم و طالب سازی افغانستان

  افغانستان منحیث منطقۀ حایل در قرن نزدهم و بیستم قربانی کشمکش های روسیه تزاری و بریتانیای کبیر و  بعداً ...

ادامه مطلب »

قطار ۲۵۰ نفری که به قطر نرسید

  همه میخواهند ما را تعین سرنوشت کنند خوب به یاد دارم زمانی جنرال پترائوس رئیس CIA وقت امریکا بخاطر ...

ادامه مطلب »

«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد!

«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد!      در کوتاهه نوشته که اندکی پس؛ باز هم قسم ...

ادامه مطلب »

شاید ما هرکدام یک ملا لندی باشیم!

  پیرمرد هم انسان عجیبی است تا مرا می‌بیند انبان خاطره‌هایش را می‌گشاید و بعد هی از این در و ...

ادامه مطلب »

نامۀ بدخشی به عظیمی

مجله ادب، پوھنزی ادبیات، پوھنتون کابل، شماره ۵ – ۶ ،سال ١٣۴٢ ش باز نویس: دکتور لعل زاد لندن، اپریل ...

ادامه مطلب »

اختلاف بر سر گزینش هیأت ۲۵۰نفری و لغو نشست قطر

  سیاهی لشکر نیاید به کار     یکی مرد جنگی به از صد هزار پس از رای زنی های چند روزه ...

ادامه مطلب »

نشست قطر

به این تمکین که ساقی باده در پیمانه میریزد رسد تا دور ما دیوار این میخانه میریزد   نخست از ...

ادامه مطلب »

صلح با یک گروۀ تروریستی در خم و پیچ گفت و گو های دشوار

  اعتماد بر طالبان و صلح با آنان، دشوارتر از گذشتن از “هفت خوان رستم” گفت و گو های صلح ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com