خانه » آرشیو نویسنده: محمد عثمان نجیب

آرشیو نویسنده: محمد عثمان نجیب

با جنگِ اوکرائین جنگِ جهانی سوم عملاً آغاز شده، بیدار شوید

آدم‌سازی‌ های دنیای استخبارات و استکبارات در سراسرِ جهان مروج است و پیشینه‌ی دیرینه‌ دارد. هدفِ همه یک است. تربیتِ جواسیس،‌ پرورشِ باندها و رهبرانِ باندی‌ست‌ها، پخش و اشاعه‌ی پروپاکندا و استفاده از تریبون‌های مختلف برای توضیحات اغوا‌‌گرانه‌ی شان اند. رسیدن به اهداف شان اما متناسب است به تجارب، امکانات، ظرفیت‌ها و شرایط و به خصوص داشتنِ وزنه‌ی آگاهی جاسوس یا شخصِ موردِنظرِ دستگاه‌های جاسوس‌پرور. کسی در امورِ اوپراتیفی و شگرد‌های استخباراتی، کسی در امورِ بازی‌های گونه‌‌گون و کسی هم در بخش‌های تبلیغاتی و پروپاکندا و دیگر بخش‌های ویران‌گری دیگران و معماری خودی‌ها. این‌جا به گونه‌ی گذرا هدف از پروپاکندا را بررسی و بعد بر می‌گردیم به بحثِ اوکرائین و افغانستان و بافت‌های پیچیده‌یی که ساخته و پرداخته‌ی طراحانِ اتاق‌های کهنه‌‌ فکری دنیای استخبارات انگلیس و غرب است، البته کرزی، غنی، وحید وحیدالله، ادریس رحمانی، محب، زاخیل‌وال، حکمت‌یار،‌ سیاف، گیلانی‌ها، مجددی‌ها و دیگران مهره‌های کارگزارِ تاریخ امروزِ افغانستان از سوی سیاه اند. برای آگاهانِ مسلکی ناظر بر سیاست‌‌ورزی های نظامی و سیاسی یا ماهرانِ مطالعه‌ی نبرد‌های جهانی ‌و منطقه‌وی حوادثِ اوکرائین بحثِ غیرِقابلِ پیش‌بینی نبود.‌ پسا سقوط و انحلالِ عمدی اتحادِ قدرت‌مند ‌و یکی از دو قطبِ قدرت جهانی جماهیر شوروی به دستِ گرباچف ‌و یالتسین دو مهره‌ی خاین به وطنِ شان و خادم به آمپریالیسم یک دورانِ طولانی نزدیک به نیم قرن نیاز بود تا شوروی سابق به حالتِ کنونی برگردد. برگرداندن اتوریته‌ی قبلی شوروی سابق و روسیه‌ی امروز جزء در وجودِ مردِ کارکُشته‌یی چون پوتین میسر نبود. ما عملاً شاهد بودیم که ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com