خانه » فرهنگ و هنر (برگه 10)

فرهنگ و هنر

نقشۀ افراطیت

  غـارت و کشـتار مظلومان جهـاد اکبر است؟ تابکی این جنگ تحمیلی روان درکشوراست وعـدۀ افـراطیت گـرچـه بهـشـت کاذب است ...

ادامه مطلب »

تجهیز افراطیت

  دوباره مرکزجنگ است خاک پاکستان اگـر ز نـفـت کـنـنـد پــر بـاک پاکستان به شکل دیگری افراطیت شـود تجهیز ثـبــات ...

ادامه مطلب »

شعار میهن

  بـرابـری و عـدالـت شـعار میهن باد رفـاه مـردم و پیشرفت یار میهن باد نژادپرستی وتبعیض نفرت آوردست رفیق مهـر ...

ادامه مطلب »

عید خون

  عید آمـده طالـب چـرا تشـنۀ خـون است جنگ وجدل وغارت وکشتارفزون است عـیـدانـۀ اطـفـال در ایـن دوزخ وحشـت خمپاره ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com