خانه » فرهنگ و هنر (برگه 6)

فرهنگ و هنر

راه آزادی

  دلــم شـوق نــوای یـار دارد هـوای تـنبک و دوتـار دارد به چنگ تار زلفی دل سپردم ز شهد چنگ ...

ادامه مطلب »

صلح و آزادی

  دیگر از شمشیر خون آلود طالب باک نیست میهن ما بیش ازیـن بـازیـچـۀ ســفّـاک نیست جهل طالب بد تر ...

ادامه مطلب »

دل تنگی ها

خدای من ! چه روزگار نامقدسی ! چه برهۀ مخنثی ! که دردیارمن فضای زندگی چو جلجتای شهر مـــردگان کفـــــن ...

ادامه مطلب »

نوای تاریخ

  ز ژرفای تمدن سـر برون آورده فرهنگم تکامل خـانـه دارد در دل آوار بیگ بنگم اوستای دلـم پاکیزه تر ...

ادامه مطلب »

در هجو ، مردکی که شاعران پارسی گوی را دشنام دهد

  ای رفعت کمسواد، چون شد کآداب سخن زکف ، برون شد؟ ساختند چو کاغذت، مترسک یا کمتر ازین حساب، ...

ادامه مطلب »

صلح قطر

  گند بـن در رودۀ صلـح قـطـر افتاده است بـار دیگـر میهـن ما در خطـر افتاده است درمیان جنگ خونین ...

ادامه مطلب »

حامد مقتدر، پنج سال خاموشی، پنج سال فراموشی

  هر ‌بار که خورشید در آن سوی کوه‌ها، آب‌ها و دشت‌ها غروب می‌کند، ما چه می‌دانیم که در درازای ...

ادامه مطلب »

حملۀ سیلاب

  بس بی خـبــر حـمـلۀ سـیـلاب می کشد با مـوج تـند و پیچـش گـرداب می کشد آب روان گـر چــه ...

ادامه مطلب »

ذبح حقوق مردم

با نام صلح غارت و کشتار میکنید تا کی به جنگ بیهوده اصرار می کنید مزدور و سـر سـپردۀ کلدار ...

ادامه مطلب »

گرز رستم

  گرز رسـتم بر چکاد سر خورَد دیو اگر تاریخ این کشور خورد با تمـدن گـر سـتیـزد خـرسـوار نعل رخشی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com