خانه » فرهنگ و هنر (برگه 5)

فرهنگ و هنر

سرگذشت زبان فارسی در صد سالِ پسین

به‌تازگی کتابی با عنوانِ «سرگذشتِ زبانِ فارسی در صد سالِ پسین در افغانستان و تاجیکستان» به دست‌ام رسیده است. نویسنده‌ی ...

ادامه مطلب »

روح اهریمنی

  زمیـن بـه پنجـۀ لـرزان اژدر بـیـم است لگام گـیـتی بـه دسـتان آز دژخـیـم است زبسکه مخفی وچالاک می پرد ...

ادامه مطلب »

فریاد سوگ

  به هر طرف نگری رنج وماتم فرد است دل غـمیـن بشـر پـاره پـاره از درد است مـرض بهـم زده ...

ادامه مطلب »

جنگ نا روا

کنم ظلمُ ستم های، ستمگر بر ملا امروز تمامی کشتُ خون رابرشمارم برشما امروز فسا دو رشوه ودزدیی اموا لی ...

ادامه مطلب »

حضور بهار

  دل بهار پر از درد و وحشت و خون است زبسکه مردن وکشتار وسوگ افزون است نگاه خــاک و ...

ادامه مطلب »

صلح امریکا و پاکستان

  جنگ وخون تاکی جهادِ اکبر است بـازی فـوتـبـال طالب بـا سَر است زیــر نـــام واژۀ و لـفــظ جــــهـاد دست ...

ادامه مطلب »

راه نجات وطن

همه دروغ و همه خدعه و همه رنگ است همه فساد و هـمه فـتـنـه و همه مـنگ است کـسی بـه ...

ادامه مطلب »

درفش پیروزی

هادی عروسنگ- شاعر

  درنگ کن هم وطن، ورنه به گرگ تو لانه میسازی اگر غافل شوی این بار،  به هر بیگانه می ...

ادامه مطلب »

عقل کُل

فهیم فرند

کسی که شهرهء دنیاست در چُغل بودن بگشته ورد زبانش، شعارِ پُل بودن به شِیر مرکب اگر کودکی بزرگ شود ...

ادامه مطلب »

تکفیـــر

  مکن خاموش فریادت که کار ازکاربگـذشته سمـوم مرگ ووحشت ازدر ودیوار بگـذشته حـدیث سرنوشت ما به این تلخی وسـنگینـی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com