خانه » فرهنگ و هنر (برگه 4)

فرهنگ و هنر

معلم

هادی عروسنگ- شاعر

مادری دیدم دو فرزندش بدوش زان یکی بیمار و دیگر بر فروش کو وجدانی نلرزد زین قصور وحشت دور حجر ...

ادامه مطلب »

زنجیر شکن

  تـا بـه نـیـروی دل روشـن زنـدان بشکنم بـنـد و زنجـیـر گـرانِ پـای اذهـان بشکنم گـر بـه بندد بـال پـرواز ...

ادامه مطلب »

راه سعادت

هادی عروسنگ- شاعر

مشکل ما کهنگی فرهنگ ماست نغمه ی تکرارو بی اهنگ ماست این حقیقت ظلمت است زان اعتماد اعتماد است ظلمت ...

ادامه مطلب »

راه نجات

  طالـب رحـم و لطـف و مـدارا نمی کند جزکُشت وخون ووحشت وبلوا نمی کند وحشی به عدل وصلح وصفا ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com