خانه » فرهنگ و هنر (برگه 41)

فرهنگ و هنر

جهان جهانی

  زندگی مـیکنیم در روزگاری که درشـتگویی جای درسـتگویی و پلید نگاری جای پاکیزه نویسـی را تنگ کـرده اسـت؛ زندگی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com