خانه » آرشیو نویسنده: دکتر بصیر کامجو

آرشیو نویسنده: دکتر بصیر کامجو

رازاکثریت بودن نفوس پشتون ها افشا شد

The secret of the majority of the Pashtun population was revealed تاجیک ۴۸,۶۸  % ؛ پشتون  ۲۵,۱۴ % ;   هزاره  ۱۲.۵۱  %؛ ...

ادامه مطلب »

کج بنشین وراست بگو

پژو هشکر و دانش اندیش

  پیشگفتار در سه سدۀ اخیر با پیدایی علم ، ورشد تکنیک وتولید ، نگرش خردگرایی وعقلانیت ازجهان هستی ، ...

ادامه مطلب »

کتاب سبز

مدخلی بر » کتاب سبز « کتاب سبز ! گونه ای ازآموزه های سلوکی اخالاق تطبیقی است برای انسانهای هوشمند ...

ادامه مطلب »

برخی از نخبگانِ مشهورِ تاجیکان در جهان

پژو هشکر و دانش اندیش

  کشور فرانسه به تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۱، مکانی را در شانزه لیزه پاریس، به افتخار احمدشاه مسعود نامگذاری کرد. ...

ادامه مطلب »

حاکمیت سیاسی پشتونها در پرتگاه نیستی

پژو هشکر و دانش اندیش

  پشتونها درفرآیند ۲۷۰ سال حاکمیت سیاسی خویش درسرزمین ایران شرقی یا خراسان ــ افغانستان امروز نتوانستند حکومت مشروع مبتنی ...

ادامه مطلب »

اعـلامیـه

پژو هشکر و دانش اندیش

  تأسیس شورای نخبگان   بنام خداوند مهر و روشنایی به مقام محترم شورای ملی (مجلس نمایندگان وسنا) افغانستان ، ...

ادامه مطلب »

زبان فارسی است ، که ما هستیم

پژو هشکر و دانش اندیش

  نخست ــ پیدایی و بزرگی زبان فارسی :  زبان فارسی ، زبان اول عرفان جهان ، زبان دوم جهان ...

ادامه مطلب »

آزادی

پژو هشکر و دانش اندیش

  در لنک زیر وجیزه ها ئی از دکتر بصیر کامجو در مورد آزادی: http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2020/06/آزادی.pdf

ادامه مطلب »

اراده

پژو هشکر و دانش اندیش

  کوتاه سخنان دکتر بصیر کامجو در مورد اراده را در لنک زیر مطالعه فرمائید:   http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2020/05/اراده-۱.pdf

ادامه مطلب »

وجیزه ها درمورد مادر و انسانیت

پژو هشکر و دانش اندیش

جهت مطالعه مضمون به لنک زیر کلک فرمائید: http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2020/05/مـــــادر.pdf جهت مطالعه در پرتو کتاب سرخ حکیم اُرُد بزرگ به لنک ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com