خانه » آرشیو نویسنده: دکتر بصیر کامجو

آرشیو نویسنده: دکتر بصیر کامجو

انگیزه تداوم جنگ درافغانستان

مرام اساسی این نوشته قبول یک رسالت میهنی ، وجدانی واخلاقی است. با ُحسن نیت از تمام شهروندان وجوانان کشور، ...

ادامه مطلب »

ادعای گرفتن استقلال از انگلیس دروغ محض است

واژه استقلال درخزانه دانشی فرهنگ زبان فارسی ، به مفاهیم آزادی ، اتکاء نفس ، خود سالاربودن ، خود مختاربودن ...

ادامه مطلب »

انگیزه تداوم جنگ درافغانستان

مرام اساسی این نوشته قبول یک رسالت میهنی ، وجدانی واخلاقی است . با حُسن نیت از تمام شهروندان وجوانان ...

ادامه مطلب »

رویکرد جدایی دین از سیاست

دین وآئین ، باورونگرشِ انسان ازجهان خلقت وآفرینش است. دین کلیتی ازاعتقادات وجهان بینی ایست که با تفسیروتعبیرپدیده ها ، ...

ادامه مطلب »

گزینه خود کفانی برنامۀ سیاسی قبیله

خود کفانی وانفجار یک عمل وحشیانه تروریستی غیرانسانی ونفرت انگیز ، زشت وناسزا ،  قبیح و ناهنجار ،  شنیع وناپسند ...

ادامه مطلب »

حاکمیت سیاسی شوونیسم قبیله افغان مولد جنگ وجنایت

پیشگفتار افغانستان کشوری است که در جغرافیایی سیاسی آن گروهای اقلیت قومی مانند : تاجیکان ، ازبکها ، هزاره ها ...

ادامه مطلب »

گذشت ، جوهر زندگیست

انسان خود یک حیوان با شعورافزار سازاجتماعی است که در روند زندگی ، به نسبت داشتن خالقیت تفکر ، شناخت ...

ادامه مطلب »

رازپنهانی ورمز پیدایی پروژه طالبان

  در تاریخ کشورما هیچ گاه نیروی رزمی ومسلح مخالف دولت وجود نداشته که بتواند در نبرد ومقاومت خود مقابل ...

ادامه مطلب »

حل اساسی مسئله ملی در افغانستان

انسان به نسبت داشتن شناسه پنداشت واندیشگری خردمندانه ، مغزمتفکر وی آمیخته به شناخت وآگاهی است . این ارزش آمیختگی ...

ادامه مطلب »

حل اساسی مسئله ملی در افغانستان

انسان به نسبت داشتن شناسه پنداشت واندیشگری خردمندانه ، مغزمتفکر وی آمیخته به شناخت وآگاهی است . این ارزش آمیختگی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com