خانه » آرشیو نویسنده: دکتر بصیر کامجو

آرشیو نویسنده: دکتر بصیر کامجو

آزادی

پژو هشکر و دانش اندیش

  در لنک زیر وجیزه ها ئی از دکتر بصیر کامجو در مورد آزادی: http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2020/06/آزادی.pdf

ادامه مطلب »

اراده

پژو هشکر و دانش اندیش

  کوتاه سخنان دکتر بصیر کامجو در مورد اراده را در لنک زیر مطالعه فرمائید:   http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2020/05/اراده-۱.pdf

ادامه مطلب »

وجیزه ها درمورد مادر و انسانیت

پژو هشکر و دانش اندیش

جهت مطالعه مضمون به لنک زیر کلک فرمائید: http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2020/05/مـــــادر.pdf جهت مطالعه در پرتو کتاب سرخ حکیم اُرُد بزرگ به لنک ...

ادامه مطلب »

نقش اراده در مبارزات سیاسی

پژو هشکر و دانش اندیش

جو سیاسی رقت بارموجود درکشور به ما می آموزاند که باید راه نجات آنرا خردمندانه جستجوکرد. اکنون کشورما دربدترین سازوبرگ ...

ادامه مطلب »

ندای وجدان

پژو هشکر و دانش اندیش

ندای وجدان   ندای وجدان ــ صدایی از درون آدمی است. آن صدایی که ازورای درک شهودی به انسان می ...

ادامه مطلب »

انگیزه تداوم جنگ درافغانستان

پژو هشکر و دانش اندیش

مرام اساسی این نوشته قبول یک رسالت میهنی ، وجدانی واخلاقی است. با ُحسن نیت از تمام شهروندان وجوانان کشور، ...

ادامه مطلب »

ادعای گرفتن استقلال از انگلیس دروغ محض است

پژو هشکر و دانش اندیش

واژه استقلال درخزانه دانشی فرهنگ زبان فارسی ، به مفاهیم آزادی ، اتکاء نفس ، خود سالاربودن ، خود مختاربودن ...

ادامه مطلب »

انگیزه تداوم جنگ درافغانستان

پژو هشکر و دانش اندیش

مرام اساسی این نوشته قبول یک رسالت میهنی ، وجدانی واخلاقی است . با حُسن نیت از تمام شهروندان وجوانان ...

ادامه مطلب »

رویکرد جدایی دین از سیاست

پژو هشکر و دانش اندیش

دین وآئین ، باورونگرشِ انسان ازجهان خلقت وآفرینش است. دین کلیتی ازاعتقادات وجهان بینی ایست که با تفسیروتعبیرپدیده ها ، ...

ادامه مطلب »

گزینه خود کفانی برنامۀ سیاسی قبیله

پژو هشکر و دانش اندیش

خود کفانی وانفجار یک عمل وحشیانه تروریستی غیرانسانی ونفرت انگیز ، زشت وناسزا ،  قبیح و ناهنجار ،  شنیع وناپسند ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com