خانه » آرشیو نویسنده: دکتر بصیر کامجو (برگه 2)

آرشیو نویسنده: دکتر بصیر کامجو

کتاب سبز

مدخلی بر » کتاب سبز « کتاب سبز ! گونه ای ازآموزه های سلوکی اخالاق تطبیقی است برای انسانهای هوشمند ...

ادامه مطلب »

آزادی

پژو هشکر و دانش اندیش

  در لنک زیر وجیزه ها ئی از دکتر بصیر کامجو در مورد آزادی: http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2020/06/آزادی.pdf

ادامه مطلب »

اراده

پژو هشکر و دانش اندیش

  کوتاه سخنان دکتر بصیر کامجو در مورد اراده را در لنک زیر مطالعه فرمائید:   http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2020/05/اراده-۱.pdf

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com