خانه » آرشیو نویسنده: دکتر بصیر کامجو (برگه 2)

آرشیو نویسنده: دکتر بصیر کامجو

انگیزه تداوم جنگ درافغانستان

پژو هشکر و دانش اندیش

مرام اساسی این نوشته قبول یک رسالت میهنی ، وجدانی واخلاقی است . با حُسن نیت از تمام شهروندان وجوانان ...

ادامه مطلب »

رویکرد جدایی دین از سیاست

پژو هشکر و دانش اندیش

دین وآئین ، باورونگرشِ انسان ازجهان خلقت وآفرینش است. دین کلیتی ازاعتقادات وجهان بینی ایست که با تفسیروتعبیرپدیده ها ، ...

ادامه مطلب »

گزینه خود کفانی برنامۀ سیاسی قبیله

پژو هشکر و دانش اندیش

خود کفانی وانفجار یک عمل وحشیانه تروریستی غیرانسانی ونفرت انگیز ، زشت وناسزا ،  قبیح و ناهنجار ،  شنیع وناپسند ...

ادامه مطلب »

حاکمیت سیاسی شوونیسم قبیله افغان مولد جنگ وجنایت

پیشگفتار افغانستان کشوری است که در جغرافیایی سیاسی آن گروهای اقلیت قومی مانند : تاجیکان ، ازبکها ، هزاره ها ...

ادامه مطلب »

گذشت ، جوهر زندگیست

پژو هشکر و دانش اندیش

انسان خود یک حیوان با شعورافزار سازاجتماعی است که در روند زندگی ، به نسبت داشتن خالقیت تفکر ، شناخت ...

ادامه مطلب »

رازپنهانی ورمز پیدایی پروژه طالبان

پژو هشکر و دانش اندیش

  در تاریخ کشورما هیچ گاه نیروی رزمی ومسلح مخالف دولت وجود نداشته که بتواند در نبرد ومقاومت خود مقابل ...

ادامه مطلب »

حل اساسی مسئله ملی در افغانستان

پژو هشکر و دانش اندیش

انسان به نسبت داشتن شناسه پنداشت واندیشگری خردمندانه ، مغزمتفکر وی آمیخته به شناخت وآگاهی است . این ارزش آمیختگی ...

ادامه مطلب »

حل اساسی مسئله ملی در افغانستان

پژو هشکر و دانش اندیش

انسان به نسبت داشتن شناسه پنداشت واندیشگری خردمندانه ، مغزمتفکر وی آمیخته به شناخت وآگاهی است . این ارزش آمیختگی ...

ادامه مطلب »

چرا هویت افغانی برای تاجیکان ، هزاره ها وازبکها ننگ است

پژو هشکر و دانش اندیش

  زیرا حاکمان و رهبران افغان بنسبت پیشبرد سیاست جنگ وجنایت ودستینه توافقات خاکفروشانه با انگلیسها ونهاد های سرمایه جهانی ...

ادامه مطلب »

درک نادرست از میهن دوستی

پژو هشکر و دانش اندیش

درنگرش وبررسی این جستار، ما مناسبت های ناهمگونِ بینش برخی ازافراد جامعه ما را درباره  درک نادرست میهن دوستی ، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com