خانه » فرهنگ و هنر (برگه 27)

فرهنگ و هنر

پسکوچه های لشکرگاه آسفالت اما جاده اصلی بامیان کاهگل میشود

  در بی بی سی خبر کنسرت خواننده پرآوازه کشور آقای فرهاد دریا را خواندم. بسیار خوشحال شدم که آرام ...

ادامه مطلب »

دو دیدگاه در باره ی زبان

   هر مقوله ای در فرایند دستیابی، بادوریکرد روبه رو می شود؛ یکی سطحی و دیگری ژرفی. به بیان روشن ...

ادامه مطلب »

عاشقانه‌های “قهار عاصی “‌ از دیدگاه “کاظم کاظمی”

  هفتم مهر/میزان، شانزدهیمن سال درگذشت قهار عاصی شاعر فقید زبان فارسی است که علاوه بر اشعار زیبایش به دلیل ...

ادامه مطلب »

عید

  عید دیدار روی یاران است دیدن یار؛نور چشمان است چشم پر نور جلوه گاه خداست که خدا دوستدار انسان ...

ادامه مطلب »

رابطه ی زبان و فردیت

  زبان، رابطه ی ژرف با فردیت انسان (یا آن چه من فردی دانسته می شود) دارد، و به تعبیر ...

ادامه مطلب »

دیده گاه پسامدرنیسم در باره ی زبان

  رویکرد هرمنوتیکی وقرائت های متفاوت از متن در حوزه ی ادبیات ونقد ادبی، یکی از نظریه های مهم “پسامدرنیسم” ...

ادامه مطلب »

موسیقی معاصر افغانستان و فصل شباب، صدیق شباب

  موسیقی در افغانستان، در کنار بسیاری از عرصه ها و بستر های که هنوز فرصت پرداخت، نقد و تحلیل ...

ادامه مطلب »

جهان جهانی

  زندگی مـیکنیم در روزگاری که درشـتگویی جای درسـتگویی و پلید نگاری جای پاکیزه نویسـی را تنگ کـرده اسـت؛ زندگی ...

ادامه مطلب »

خاطره ها همچو بازتاب فانوسی، نقشی برسقف می بندد

  درین اواخر پیام های از دوستان و دشمنان داشته ام که بیانگر واکنش های متفاوتی بوده است؛ در فرجام ...

ادامه مطلب »

چگونگی تشکل زبان فارسی دری

  درباره ی خاستگاه زبان فارسی دری، نباید به جغرافیای مشخصی چشم دوخت. این زبان طی فرایندِ همگرایی زبان ها ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com