خانه » فرهنگ و هنر (برگه 32)

فرهنگ و هنر

زادگاه مولوی

زادگاه مـولــوی بلـخ گُـزیـن خـانـۀ عشـق و دیارِ زایـرین ســرزمیـن بـوعلـی ام الـبلاد آن که در دنیا بـود خلـدبرین نـوبهــار ...

ادامه مطلب »

بلای جنگ و فساد

ز ابــر تـیـرۀ دولـت، فـسـاد می بـارد گلـولـه بـر بـدن عـدل و داد می بارد گـشـایـشــی نـبــود در دفـاتــر دولـت ...

ادامه مطلب »

آسیاب ظلم

زپاکستان نخیزد جز ترور و وحشت و کشتار چو باشـد نیش گـژدم در سرشـت عقرب جرار ز پاکستان بـه جـای ...

ادامه مطلب »

نالۀ سکوت

هـنـوز دامـن سـبـز بهـار خـونـین است گلـوی نـازک گل زیـر تیغ گلچین است به هـر طرف نگـری داغ لاله می ...

ادامه مطلب »

جنگ و صلح

جنگ و صلح ما به غـرقابِ بلا افتاده است سـرنوشــت مـا بـه چنـگالِ سـیا افتاده است میهـن ما کـورۀ جنگ ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com