خانه » فرهنگ و هنر » شعر » نای موسیقی

نای موسیقی

رسول پویان- شاعر با رسالت

 

طرب در دل هوای بزم موسیقیار می‏سازد

نـوای تَـن تَـنَن در دل خـیـال یـار می‏سـازد

حجازواسپهان وراهوی وشور و زیرافکند

نـوا وبـوسلیک از زخمـه‏های تار می‏سازد

زعشّاق وحسینی و بزرگ و راست می‏نالد

مقـام زنگوله بر عـاشـق و هـشیار می‏سازد

به چنگ وتنبک وتنبورونی مطرب کندآغاز

گهی با تار می‏گـویـد، گهی اشعار می‏سازد

به جای ارغنون هارمـونیه در پیش خنیاگر

به همـرای رباب و طبله و دوتـار می‏سازد

کجا شد بربط و شهرودوشوشک دردیارما

نقاره رفته از میدان و سـورنا زار می‏سازد

دگرچنگ‏وچغانه محفل‏آرای خراسان نیست

سـرنده، بی‏دف و بی‏دیره و بی‏تار می‏سازد

سـه‏تار نغـز پیشین را کجا بـردنـد از محفل

ســرود و رودخـانـی از دل افگار می‏سازد

زطاس و کاس و سنج و نالۀ زارجلب گویم

به تال و زنگ مطرب نغمۀ پربار می‏سازد

نداردرونقی سنتور و قانون، ازعمل خارج

طـرب‏رود از نـوا افـتـاده و گـیتار می‏سازد

کمانچه را کمان بشکسته اند درمحفل شادی

ولی غیچک به یاد همدم و همکار می‏سازد

صـدای دنبوره از درّه و کـوه و کمر خیزد

دوبیتی‏هـای نغز و سـاده از گفتار می‏سازد

ز طرف کـشزاران نغمۀ ساز و دهـل نایـد

نی‏انبان تو را چون مرغ بی‏منقار می‏سازد

ز راگ و تال هندی سُر بود ساز وطنداران

مغنی طرح تکراری در این بازار می‏سازد

زآهنگ خراسان ساز هندی بهره‏ها بگرفت

تـوازن گـر بــود خـنـیاگـری آثـار می‏سازد

فـراموشـت نگـردد نُوت هندی و خراسانی

که این هردوبه هم الحان پراسرار می‏سازد

تَـنَن تَـن تَـن تَـنَن دارنــد اوزان خـراســانی

سا ری گا ما پده نی سا یکی معیارمی‏سازد

یکی بـاربـد می‏گـردد یکی فـارابـی و قـادر

سرآهنگ وطـن را مرغ موسـیقار می‏سازد

اگرچه تک ملودی سازهندی وخراسانیست

ظرافت‏های ‏ریز رنگ‏رنگ درکارمی‏سازد

غزل معشوقه و محبوبۀ ساز خراسان است

سـرود حلق را از سـاز دل اظهار می‏سازد

چه زیبا هست رسـم تازه‏پردازی ز استادان

که کیف سازوآواز و هنر صد بار می‏سازد

بـود آهنگ هسـتی و خـدا در نای مـوسـیقی

نشاط وشورومستی وطرب سرشارمی‏سازد

اگرجنگ‏وطن‏بی‏کوس‏ وبی‏کرناوشیپورست

تبـیـره زن و بـوقی، دم دم اشـرار می‏سازد

نوای شوق و شادی را کند خاموش افراطی

ز حلقـوم تعـصـب نفـرت و ادبـار می‏سازد

پیام حـامـیـان طالـب و داعــش بـود افـراط

ولـی آهـنگ آزادی وطـن بـسـیار می‏سازد

۹/۱۲/۲۰۱۷

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com