خانه » فرهنگ و هنر (برگه 33)

فرهنگ و هنر

عطر آزادی

در فـغـانـســتان تـبـر در بـیـخ اسـتـبـداد زن ریـشۀ وحـشت بسـوزان سنگ بـر بیداد زن مشـت پیروزی بیفگن بـر درفشسـتان تـرس ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com