خانه » طنز

طنز

دارالحکمتِ حکیم الحکما

  پردۀ نخست: جماعتی از حکیمان روزی به دارالحکمت به دیدار حکیم الحکمای روزگار رفتند تا مناظره‌یی داشته باشند با ...

ادامه مطلب »

ترکــانی د بیــزو کــار نه دی

خــدای تعــالــی په آســمان کــی پښــتو خــبری کــوی او اســتاد خــلیلی په ځمــکه ! میگویند حنیف اتمربه اشرف غنی گفته ...

ادامه مطلب »

حــرمت حمــله بر اماکــن دینــی

علمــای دین میگــویند حمــله نظــامی بر امــاکــن که از آن صــدای تــلاوت قــرآن بالا شــود حــرام مطلــق اســت ! بسا ...

ادامه مطلب »

گــوشــمالی طــالــبان

امــریکا در راســتای ســیاســت شــکر و شــلاقـــش فــرزند ناخلــفش را یک گــوشــمالــی حســابی داد ! طالب بچه انتحاری که در دهه ...

ادامه مطلب »

شــکسته نفســی گلــبیدین

  گـلب الـدین آرزوی تصـاحب قـدرت سـیاسـی ندارد بلکه او می خـواهـد در آینـده در فـاکـولـته شـرعـیات فـقه اسـلامـی تدریس ...

ادامه مطلب »

ســخنان محــترم عــبدالــرحــیم ایوبــی

ســخنان محــترم عــبدالــرحــیم ایوبــی کــه از طــرف یکتــعداد کســان یا ناکســان به مــثابه خــیانت ملــی تعبــیر گــردیده اســت !  « ...

ادامه مطلب »

جـشن نوروز علـت اصـلی سـیه روزی امـت اسـلامـی

علمـای کـرام هشـدار دادند کـه اگـر به زور تحـریم و تکفـیراز تجـلیل جـشن نوروز جـلوگـیری بعمـل نیـاید اسـلام عـزیز با ...

ادامه مطلب »

بازگشــت به کســب قــدیم

انجــنیر داود بعــد از نا امــیدی از دســت یافــتن به چــوکــی ولایت بلــخ دو باره به کســب قــدیمــش بکــار آغــاز ...

ادامه مطلب »

معــادلــه چهــار مجهــولــه

!زمــانیــکه دو پنجــاه فیصــدی داشــت ولــی چهــارپنجــاه فیصــدی نیــاز داشــت چــه باید کــرد  یک چیستان بیاد داشتم که گفته می ...

ادامه مطلب »

بی بی گــل نزد طــالــبان

اشــرف غنــی بی بی گــل را جهــت آغــاز مــذاکــرات صــلح نزد طــلاب کــرام فــرســتاد ! جلالتماب اشرف غنی محترمه بی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com