خانه » طنز

طنز

https://www.youtube.com/watch?v=aLf86pEpbDU&t=129s

مــرغ ســعادت بر ســر دهقــانی در کــندوز نشســت و او والــی ســمنگان شــد توجــه شــما را به صحــبت تلفــونی مــیان ...

ادامه مطلب »

تامیـن وحـدت ملـی بزور سـوته برقـی

اشــرف غنـی جهــت تامیــن وحــدت ملــی حــاضــر اســت نام کشــور را از افغــانســتان به (هــزتاجبــکســتان ) تغیــر دهــد. توجـه شـما ...

ادامه مطلب »

ســالگــره نواســه راکــتیار

راکــتیار حتــی در روز ســالگــره نواســه اش از فــرســتادن استشــهادی به کــابل دریغ نکــرد ! احساس مسولیت اسلامی را باید ...

ادامه مطلب »

ســـخن گـــوه

مـــن از شـــاه حســـین مـــرتضـــوی آمـــوخـــتم کـــه چـــرا ســـخن گـــوه را ســـخن گـــوه میگـــوینـــد ! اگر بعد از خاتم الانبیا ...

ادامه مطلب »

حمــلات انتحــاری واستشــهادی

  سلسلســه درســهای از مــدرســه راکــت العلــوم پشــاور پیــرامــون تفــاوت هــای مــیان حمــلات انتحــاری و استشــهادی کتاب رهنمای بهشت بقلم ...

ادامه مطلب »

مســابقــه تلاوت قــرآن

بالاخــره غنــی و عطــا مصمــم بر این شــدند کــه معضــله دنبــاله دار ارگ و بلــخ را با مســابقــه تلاوت قــرآن ...

ادامه مطلب »

سـرپس ترقـیدن کشـور

ترقــــی هــــای عـــالم رو به فـــرداســت … ببـــین مــا را که ســر پس مـــی ترقـــــیم اصطلاح چرخ زندگی را بدون ...

ادامه مطلب »

ریش ســفیدان امــریکــایی

به یقــین کــامــل کــه بدون پادرمــیانی ریش ســفیدان خــیرخــواه امــریکــایی روزگــار این کشــور تیــره و تار مــی بود. اکثر رونشناسان ...

ادامه مطلب »

چــاه کــن در چــاه اســت

اشــرف غنــی کــه مــی خــواســت تنبــان اســتاد عطــا را توســط انجنــیر داود بکشــد چــرخ فــلک تنبــان خــودش را کشــید. حکایت ...

ادامه مطلب »

زن ســتیزی در فــرهنــگ افغــانی

ولســمشر اشــرف غنــی گفــت در فــرهنــگ اســلامی و افغــانی چــیزی بنــام زن ســتیزی وجــود ندارد ! جلالتماب ایشان شایعات پخش ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com