خانه » طنز

طنز

نگرانى دختر روسى از ایزار بندِ طالب و پاسخ حامد کرزى به آن

دختر روس : اى حامدِ مدارى، جاسوس روس و ایران بگشاى مشکلم را، زیرا که نیست دندان در جوفِ لِنگ ...

ادامه مطلب »

دشمنی خلیل الله معروفی با زبان فارسی

  بو و نبود، در دهه های پسین شخصی بود به اسم ورسم خلیل الله معروفی  که به همراهی آدمی ...

ادامه مطلب »

تابوت ها بــه غزنی رسیده اند!

 یاداشت های رئیس دفتر ریاست جمهوری عنوانی رئیس جمهور احمدزی:​ جناب رئیس صاحب جمهور!​ ساعت ۱۲:۱۵ دقیقه است، میدانم که ...

ادامه مطلب »

دارالحکمتِ حکیم الحکما

  پردۀ نخست: جماعتی از حکیمان روزی به دارالحکمت به دیدار حکیم الحکمای روزگار رفتند تا مناظره‌یی داشته باشند با ...

ادامه مطلب »

ترکــانی د بیــزو کــار نه دی

خــدای تعــالــی په آســمان کــی پښــتو خــبری کــوی او اســتاد خــلیلی په ځمــکه ! میگویند حنیف اتمربه اشرف غنی گفته ...

ادامه مطلب »

حــرمت حمــله بر اماکــن دینــی

علمــای دین میگــویند حمــله نظــامی بر امــاکــن که از آن صــدای تــلاوت قــرآن بالا شــود حــرام مطلــق اســت ! بسا ...

ادامه مطلب »

گــوشــمالی طــالــبان

امــریکا در راســتای ســیاســت شــکر و شــلاقـــش فــرزند ناخلــفش را یک گــوشــمالــی حســابی داد ! طالب بچه انتحاری که در دهه ...

ادامه مطلب »

شــکسته نفســی گلــبیدین

  گـلب الـدین آرزوی تصـاحب قـدرت سـیاسـی ندارد بلکه او می خـواهـد در آینـده در فـاکـولـته شـرعـیات فـقه اسـلامـی تدریس ...

ادامه مطلب »

ســخنان محــترم عــبدالــرحــیم ایوبــی

ســخنان محــترم عــبدالــرحــیم ایوبــی کــه از طــرف یکتــعداد کســان یا ناکســان به مــثابه خــیانت ملــی تعبــیر گــردیده اســت !  « ...

ادامه مطلب »

جـشن نوروز علـت اصـلی سـیه روزی امـت اسـلامـی

علمـای کـرام هشـدار دادند کـه اگـر به زور تحـریم و تکفـیراز تجـلیل جـشن نوروز جـلوگـیری بعمـل نیـاید اسـلام عـزیز با ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com