خانه » آرشیو نویسنده: محمد صوفی (برگه 2)

آرشیو نویسنده: محمد صوفی

زئوس خدای بی خردان

  جاهل از جمع کتب صاحب معنی نشود     نسبتی نیست به شیرازه سخندانی را زئوس خدا را خارج ...

ادامه مطلب »

زئوس کاسۀ داغتر از آش

  در هفته گذشته بخش فارسی بی بی سی در برنامه پرگار بحث جالبی  راه اندازی کرد. هر دو مهمان ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه بیست و ششم   در آن مقام که عرض جلال معبود است       غبار نیستی ماست آنچه ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکرانِ دینی

نامه ۲۶ چه داری از وجود ای ذره غیر از وهم پروازی    عدم باش و غنیمت دار پرواز آشیانی راَ ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه بیست و پنجم   آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت       وان نفسی که بیخودی یار چه ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه بیست و چارم   عدم  آیینه عالم  عکس و انسان        چو چشم عکس در وی شخص پنهان تو چشم ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامۀ بیست و سوم چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمیدانم     نه ترسا و یهودم من نه گبر و ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه بیست و دوم ما را ز رنج مرگ نترسان  که  از ازل      بر موج  بسته  اند  کلاه  حباب  را اسباب  زندگی  همه  دام  تحیر   است       غیر از فریب هیچ نباشد سراب  را بیدل (رح) ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه بیست و یکم آشنای  وحدت از تشویش  کثرت  ایمن  است     درد  سر کمتر  مفصل  را  اگر مجمل  کنید نیست ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامۀ بیستم من   که   ملول   گشتمی   از   نفس    فرشتگان        قال و مقال عالمی  میکشم از برای  تو دولت عشق را ببین که چون  از سر فقر و افتخار       گوشه  تاج  سلطنت  میشکند  برای  تو خرقه  زهد و ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com