خانه » آرشیو نویسنده: محمد صوفی (برگه 3)

آرشیو نویسنده: محمد صوفی

نامه به روشنفکران دینی

نامه نوزدهم‎ همه عمر سر ندارم من از این خمار و مستی      که هنوز من  نبودم  که  تو در دلم  نشستی تو نه  مثل  آفتابی  که  حضور و غیبت  افتد       دیگران ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه هجدهم ناگهان پرده بر انداختهی  یعنی  چه     مست از خانه بیرون تاختهی یعنی چه شاه خوبانی و منظور گدایان شدهی     اینچنین با همه  در ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه هفدهم تورا از دوگیتی بر آورده  اند     به چندین میانجی  بپرورده اند نخستین فطرت را بسین شمار    تویی خویشتن را به بازی مدار ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه شانزدهم کیستم من نفس سوختهی منجمدی      دل خون گشته و گل کرده غباری جسدی هرچه موقوف بیان است شماری دارد    از ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه پانزدهم زهستی گر بیرون تازی عدم در پیش می آید      در این وادی مقامی نیست غیر نارسیدن ها زمان آهسته ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه چهادردهم‎ یک سحر چون نقش بندم صد چمن رنگم شکست    تا به پروازی رسم اندیشه چندین بال ریخت از هزاران ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکرانِ دینی

نامه سیزدهم‎ عقل دشنامم دهد من راضیم                 زانکه فیضی دارد از فیاضیم احمق ار حلوا نهد اندر لبم                 من از آن حلوای ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه دوازدهم در آن بحری که خظرانند ماهی      در او جاوید ماهی جاویدان آب اگر گاهی با فزیکدانی ملاقات کنید و ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه یازدهم محراب جهان جمال رخساره ماست         سلطان جهان در دل بیچاره ماست شور و شر و کفر و توحید و ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه دهم‎ تا بینیم قلزمی در قطرهی           آفتابی درج اندر ذرهی        ………………. اندر دلِ هر ذره تابان شده ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com