خانه » آرشیو نویسنده: محمد صوفی

آرشیو نویسنده: محمد صوفی

نامه به روشنفکران دینی

نامه بیست و پنجم   آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت       وان نفسی که بیخودی یار چه ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه بیست و چارم   عدم  آیینه عالم  عکس و انسان        چو چشم عکس در وی شخص پنهان تو چشم ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامۀ بیست و سوم چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمیدانم     نه ترسا و یهودم من نه گبر و ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه بیست و دوم ما را ز رنج مرگ نترسان  که  از ازل      بر موج  بسته  اند  کلاه  حباب  را اسباب  زندگی  همه  دام  تحیر   است       غیر از فریب هیچ نباشد سراب  را بیدل (رح) ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه بیست و یکم آشنای  وحدت از تشویش  کثرت  ایمن  است     درد  سر کمتر  مفصل  را  اگر مجمل  کنید نیست ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامۀ بیستم من   که   ملول   گشتمی   از   نفس    فرشتگان        قال و مقال عالمی  میکشم از برای  تو دولت عشق را ببین که چون  از سر فقر و افتخار       گوشه  تاج  سلطنت  میشکند  برای  تو خرقه  زهد و ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه نوزدهم‎ همه عمر سر ندارم من از این خمار و مستی      که هنوز من  نبودم  که  تو در دلم  نشستی تو نه  مثل  آفتابی  که  حضور و غیبت  افتد       دیگران ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه هجدهم ناگهان پرده بر انداختهی  یعنی  چه     مست از خانه بیرون تاختهی یعنی چه شاه خوبانی و منظور گدایان شدهی     اینچنین با همه  در ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه هفدهم تورا از دوگیتی بر آورده  اند     به چندین میانجی  بپرورده اند نخستین فطرت را بسین شمار    تویی خویشتن را به بازی مدار ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه شانزدهم کیستم من نفس سوختهی منجمدی      دل خون گشته و گل کرده غباری جسدی هرچه موقوف بیان است شماری دارد    از ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com