خانه » طنز (برگه 5)

طنز

اعــلان تجــارتــی

شــرکــت ســهامــی برادران گلطــاعــش تولــید کــننده و وارد کــننده انواع و اقســام واســکت هــای انتحــاری شرکت سهامی برادران گلطاعش تولید ...

ادامه مطلب »

مــرده گــاو ســیاسی

فــاحشــه ســیاســی را مــی شــناختــید حــالا با مــرده گــاوســیاســی قــدری معــرفــت حــاصــل کــنید ! لغتنامه غیاث الغات اصطلاح فاحشه سیاسی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com