خانه » طنز (برگه 4)

طنز

ســـخن گـــوه

مـــن از شـــاه حســـین مـــرتضـــوی آمـــوخـــتم کـــه چـــرا ســـخن گـــوه را ســـخن گـــوه میگـــوینـــد ! اگر بعد از خاتم الانبیا ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com