خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

ترکــانی د بیــزو کــار نه دی

خــدای تعــالــی په آســمان کــی پښــتو خــبری کــوی او اســتاد خــلیلی په ځمــکه ! میگویند حنیف اتمربه اشرف غنی گفته ...

ادامه مطلب »

حــرمت حمــله بر اماکــن دینــی

علمــای دین میگــویند حمــله نظــامی بر امــاکــن که از آن صــدای تــلاوت قــرآن بالا شــود حــرام مطلــق اســت ! بسا ...

ادامه مطلب »

گــوشــمالی طــالــبان

امــریکا در راســتای ســیاســت شــکر و شــلاقـــش فــرزند ناخلــفش را یک گــوشــمالــی حســابی داد ! طالب بچه انتحاری که در دهه ...

ادامه مطلب »

کــودکــان ریش دار

دشــمنان اســلام در حــملات وحشــیانه دشــت ارچــی حتــی بر کــودکــان معصــوم رحــم نکــردند ! در حملات وحشیانه و بیرحمانه دشت ...

ادامه مطلب »

گــلبیدین و بردگــی شــیعیان

  گــلبیدین میــگوید ایران اجــازه نمــیدهــد کــه پشــتون هــای افغــانســتان از بردگــی شــیعیان رهــا گــردند ! این یک واقعیت غیر ...

ادامه مطلب »

شــکسته نفســی گلــبیدین

  گـلب الـدین آرزوی تصـاحب قـدرت سـیاسـی ندارد بلکه او می خـواهـد در آینـده در فـاکـولـته شـرعـیات فـقه اسـلامـی تدریس ...

ادامه مطلب »

ســخنان محــترم عــبدالــرحــیم ایوبــی

ســخنان محــترم عــبدالــرحــیم ایوبــی کــه از طــرف یکتــعداد کســان یا ناکســان به مــثابه خــیانت ملــی تعبــیر گــردیده اســت !  « ...

ادامه مطلب »

خصــی شــدن اســتاد عطــا

بالاخــره اســتاد عطــا نیــز مــاننــد دیگــر همقطــارانش به خصــی شــدن ازطــرف ارگ تن در داد ! خصی کردن حیوانات در ...

ادامه مطلب »

ناف رفتــگی اســتاد عطــا

در اثر زور آزمــایی با ارگ ناف اســتاد عطــا رفــته و به یک نافگــیر مــاهــر ضــرورت دارد ! ناف رفتگی ...

ادامه مطلب »

ســال نو مــبارکــی راکــتیار و برادران

راکــتیار و برادران حــلول ســال نو خــورشــیدی را با ریخــتاندن خــون فــرزندان ملــت به ملــت تبــریک و تهــنیت گفــتند ! ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com