خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی (برگه 2)

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

در انتــظار چــوکــی ولایت بلــخ

چــرا مغــز متفکــر جمعــه خــان هــمدرد را شــش مــاه در انتــظار چــوکــی ولایت بلــخ مــی نشــاند ؟ قرار گزارشات رسیده ...

ادامه مطلب »

به پیش بســوی امــارت اســلامــی عــبدالــرحمــن خــانی

اشــرف غنــی با چــت کــردن عطــا آخــرین ســنگ را از ســر راه تشــکیل امــارت عــبدالــرحمــن خــانی اش برداشــت. اگر وضع ...

ادامه مطلب »

خــاک افغــانســتان معجــزه آســا اســت

نیــروی معجــزه آســای خــاک افغــانســتان شــیر را به قــیر و چپــی و کمــونیســت را به ارتجــاعــی و فــاشیســت تبــدیل میکــند. ...

ادامه مطلب »

افغـانسـتان مـیدان سـگ جنـگی

بعـد از سـوریه و عـراق افغـانسـتان مـیدان سـگ جـنگی قـلدران منطـقه شـد در افغانستان من به خاطر دارم که گاه ...

ادامه مطلب »

وفــادار به مــیراث پدر

فــرزندان احــمد شــاه بابا در عصــر انتــرنت و فیســبوک هــم به مــیراث فــرهنــگی پدر وفــا دار اند. گر چه از ...

ادامه مطلب »

زهـر افعـی

زهـر افعـی نه از بهـر کـین اسـت کـه مقتضـی طبیـعت او چنیـن اسـت در افغانستان نه تنها تهیدستی و فقر ...

ادامه مطلب »

رهــبر محــبوب ملــت

    العجب ! برای محــافظــت عکــس هــای رهــبر محــبوب ملــت به ســیم خــار دار و نگهــبان تفنــگدار نیــاز اســت. ...

ادامه مطلب »

تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن

پیـش قـراولان اسـتعمار کهـن انگلـیس با اسـتفاده از تجـارب گهـر بار شـان گفـته اند تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن ! ...

ادامه مطلب »

گلــب الــدین از بیــت المــال خــرابات کــرتاهــی

گــفته مــی شــود کــه مصــارف رســمی یکمــاهــه گلــب الــدین برابر با خــرچ یکســالــه صــد ســرباز اردوی ملــی اســت. درین روز ...

ادامه مطلب »

همه چیز فوتوشاپ

همه چیز فوتو شاپ بود و حالا کار خیر دگروال صایب هم فوتوشاپ شد ! افغانستان نه تنها کشور انفجار ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com