خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی (برگه 2)

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

جـشن نوروز علـت اصـلی سـیه روزی امـت اسـلامـی

علمـای کـرام هشـدار دادند کـه اگـر به زور تحـریم و تکفـیراز تجـلیل جـشن نوروز جـلوگـیری بعمـل نیـاید اسـلام عـزیز با ...

ادامه مطلب »

جشــن نوروز حــرام اســت

جشــن نوروز حــرام اســت چــون زمــینه ســاز رقــص و پایکــوبی و فســق و فجــور میگــردد ! جشن نوروز از طرف ...

ادامه مطلب »

بازی تک و تکمــار در شــهر خــربوزه

تک و تکمــار در شــهر خــربوزه تخت و تاج ســلطنتی را خیــلی مــاهــرانه به همــدیگــر پاس میــدهــند ! اگرما ادعا ...

ادامه مطلب »

بازگشــت به کســب قــدیم

انجــنیر داود بعــد از نا امــیدی از دســت یافــتن به چــوکــی ولایت بلــخ دو باره به کســب قــدیمــش بکــار آغــاز ...

ادامه مطلب »

نوروز حــرام

العجــب ، اســتشهــادی الانتحــاری حــلال اســت امــا جــشن نوروز حــرام اســت ! این عــــــبدالــــرحمــــن اســت عــبدالرحمــن بی تنبــان اســت گــرچــه ...

ادامه مطلب »

فــیدرالــی حــلال و فــیدرالــی حــرام

از نظــام فــیدرالــی حــرام لطیــف پدرام تا نظــام فــیدرالــی حــلال گلبــیدین راکــتیار ! درین روز ها این موضوع در رسانه ...

ادامه مطلب »

طـــنزروز به مـــناســـبت هشــتم مــارچ روز جهـــانی زن

  دســت دادن با مــرد نا محــرم   شــورای علمــای افغانســتان زنــی را به جــرم دســت دادن با مــرد نامحــرم ...

ادامه مطلب »

معــادلــه چهــار مجهــولــه

!زمــانیــکه دو پنجــاه فیصــدی داشــت ولــی چهــارپنجــاه فیصــدی نیــاز داشــت چــه باید کــرد  یک چیستان بیاد داشتم که گفته می ...

ادامه مطلب »

بی بی گــل نزد طــالــبان

اشــرف غنــی بی بی گــل را جهــت آغــاز مــذاکــرات صــلح نزد طــلاب کــرام فــرســتاد ! جلالتماب اشرف غنی محترمه بی ...

ادامه مطلب »

تروریســت هــای دولتــی

 .الحــاج رفیـق اتمــر میــگوید ۵۵ هــزار تروریســت دولتــی تحــت نظــارت او در افغـانســتان فعــالــیت دارند :توجـه همـوطـنان گـرامـی را به ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com