خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی (برگه 3)

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

امتحــان پدرکــلان امــام حســین

اشــرف غنــی گفــت پارچــه پارچــه شــدن فــرزندان مــا و ریخــتاندن خــون شــان فقــط امتحــان پدرکــلان امــام حســین اســت. اما بدون ...

ادامه مطلب »

جــلاد خــاد حــاجــی شــد

جــلاد خــاد از گــناهــان گــذشــته اش توبه کــرد تا جــای برای گــناهــان تازه پیــدا شــود !  آیا متوجه شده اید ...

ادامه مطلب »

بزگـترین گـروگـان گـیری تاریخ

دیوانه زنجـیری که اشـتباهـا بر تخـت سـلطنت کـابل نشسـت حـالا تمـام کشـور را به گـروگـان گـرفـته ! اما دردناکتر و ...

ادامه مطلب »

آغــاز توزیع شــترنامــه هــای برقــی

  غنــی توزیع شــترنامــه هــای برقــی را از شــتر پدری و خــانمــین مسیحــی و مســلمانش بی بی گــل نرم بر ...

ادامه مطلب »

مــرغ ســعادت بر ســر دهقــانی در قـندوز نشســت و او والــی ســمنگان شــد

توجــه شــما را به صحــبت تلفــونی مــیان این دهقــان خــوش ســعادت و زعیــم عــالیــقدر کشــور جلــب میکــنم : جــلالتمــاب غــنی ...

ادامه مطلب »

تامیـن وحـدت ملـی بزور سـوته برقـی

اشــرف غنـی جهــت تامیــن وحــدت ملــی حــاضــر اســت نام کشــور را از افغــانســتان به (هــزتاجبــکســتان ) تغیــر دهــد. توجـه شـما ...

ادامه مطلب »

ســالگــره نواســه راکــتیار

راکــتیار حتــی در روز ســالگــره نواســه اش از فــرســتادن استشــهادی به کــابل دریغ نکــرد ! احساس مسولیت اسلامی را باید ...

ادامه مطلب »

ســـخن گـــوه

مـــن از شـــاه حســـین مـــرتضـــوی آمـــوخـــتم کـــه چـــرا ســـخن گـــوه را ســـخن گـــوه میگـــوینـــد ! اگر بعد از خاتم الانبیا ...

ادامه مطلب »

حمــلات انتحــاری واستشــهادی

  سلسلســه درســهای از مــدرســه راکــت العلــوم پشــاور پیــرامــون تفــاوت هــای مــیان حمــلات انتحــاری و استشــهادی کتاب رهنمای بهشت بقلم ...

ادامه مطلب »

گــلو مــیان انتحــاری واستشــهادی

مصــاحــبه خــبرنگــار بی بی چهــل با گلــبیدین راکــتیار پیــرامــون حــملات انتحــاری و استشــهادی توجــه هــموطــنان گــرامــی را به مصــاحــبه خــبرنگــار ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com