خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی (برگه 3)

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

انتــقاد هــای بیجــا

روشــنفکــران غــرب زده با انتــقاد هــای بیجــایشــان در حقیقــت شــگاف دعــا را گــم کــرده اند ! این از نهایت غرب ...

ادامه مطلب »

ولسمشــر در میــدان هــوایی بگــرام

وزیر خــارجــه امــریکــا مطــابق عــرف دیپــلوماتیــک بادار و برده جــلالتــماب اشــرف غنــی را در میــدان هــوایــی بگــرام احضــار کــرد ! ...

ادامه مطلب »

مــرده گــاو ســیاسی

فــاحشــه ســیاســی را مــی شــناختــید حــالا با مــرده گــاوســیاســی قــدری معــرفــت حــاصــل کــنید ! لغتنامه غیاث الغات اصطلاح فاحشه سیاسی ...

ادامه مطلب »

ســتاره افغــان باید نابود گــردد

مــولــوی مجیــب الــرحمــن انصــاری گفــت اگــر ســتاره افغــان فــورا نابود نگــردد آینــده اســلام در خطــر اســت ! ایشان در ادامه ...

ادامه مطلب »

ســـنت پیــامـبر مــانع اعــتراض علمــای دین شـــد

علمـای کـرام میخـواسـتند که در مـورد قـتل و کشـتار وحشــیانه سـربازان و مـردم بی گـناه اعـتراض شـدید شـان را ابراز ...

ادامه مطلب »

قیمــت کلــید بهشــت

  الجــب ! فقــط با تخــریب خــانه خــدا ، ســوخــتاندن کــتاب و قــتل بنــدگــانش در اثنــای نمــاز مــی توان کلــید ...

ادامه مطلب »

همنظــری عــین و غــین

  عــین وغــین فقــط در انتقــال تابوت هــای ســربازان کشــور بســوی قــبرســتان کــاملا با هــم همنظــر اند با وجود اختلافات ...

ادامه مطلب »

عنعــنه لــویه جــرگــه

مــا شــکر با داشــتن افتخــار عنعــنه لــویه جــرگــه دیگــر به ســوغــات هــای غــربی مــاننــد پارلمــان و قــانون اســاسی نیــاز نداریم. ...

ادامه مطلب »

کــرزی نشخــوار چــه گــوارا میکــند

کــرزی بعــد از یکعمــر جــیره خــواری ارباب امــریکــایی حــالا در خــزان عمــر نشخــوار چــه گــوارا میکــند. صداقت و راستی ، ...

ادامه مطلب »

برده داری در زیر چــتر دیمــوکــراســی

برده داری در زیر چــتر دیمــوکــراســی و جــامعــه مــدنی در راســتای حفــظ ســنن پســندیده آبایــی ! خانم زهرا فرخنده نادری ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com