خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی (برگه 4)

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

پیــام تبــریکــی اشــرف غنــی به منــاســبت روز دخــتر

الحاج محمد اشرف غنی احمد زی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان به مناسبت روز جهانی دختر این روز خجسته را ...

ادامه مطلب »

” بگــیرش کــه نگــیرش “

  بشــنو از اتمــر حــکایت میکــند وز تروریســتان شــکایت میکــند حنیف اتمر مشاور ارشد امنیت ملی که چندی قبل از ...

ادامه مطلب »

تقــدیر از وزیر دفــاع

جلالتماب اشرف غنی به سرپرست وزارت دفاع ملی و سایر مسولین امنیتی کشور مدال های افتخاری اهدا فرمود ! همه ...

ادامه مطلب »

بعــد از کفــش نوبت بوتل رســید

حــامــد کــرزی و زلمــی خلیــلزاد در نشســت لنــدن به اتهــام حمــایت از طــالبــان بوتل باران شــدند. زلمی خلیل زاد در ...

ادامه مطلب »

مسـابقـات میخکشـی کـابل

در مسـابقـات میخکشـی کـابل برای اولـین بار یک شـیرزن افغـان حـایز مقـام اول گـردیده و مـدال شـاه شجـاع را بدسـت ...

ادامه مطلب »

تقــدیر در ارگ بجــای تبعــید به مغلســتان

!العجــب ، ولسمــشر اشــرف غنــی علیخــان هــزاره را بجــای تبعــید به مغلســتان مــورد تقــدیر قــرار داده در آغــوش گــرفــت ازین ...

ادامه مطلب »

راننــدگی در معیــت محــرم

  بعــد از عــربســتان دولــت اســلامــی افغــانســتان نیــز به زنان افغــان رســما اجــازه راننــدگی داد عربستان سعودی به مثابه قبله ...

ادامه مطلب »

راکــتیار در آغــوش ســفیر امــریکــا

راکــتیار گفــت من از امــت رســول الله نبــاشــم اگــر زیر چــتر دولــت اســلامی افغــانســتان ســفیر امــریکــا را ســخت در آغــوش ...

ادامه مطلب »

مــولــوی تره خــیل بســوی پنجــشیر

مــلا اشــرف غنــی مــولــوی تره خــیل را بســوی پنجــشیر دنبــال توت و تلخــان فــرســتاد. به همگان معلوم است که این ...

ادامه مطلب »

دســت هــای پشــت پرده

گــروه حقیقــت یاب حــزب اســلامی به دســت هــای پشــت پرده در پرتاب کفــش بســوی حکمتــیار دســت یافــت ! قرار تحقیقات ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com