خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی (برگه 4)

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

مســابقــه تلاوت قــرآن

بالاخــره غنــی و عطــا مصمــم بر این شــدند کــه معضــله دنبــاله دار ارگ و بلــخ را با مســابقــه تلاوت قــرآن ...

ادامه مطلب »

بقــه تقلــید از مــار کـرد

انجــنیر دادود به تقلــید از کــرزی و احــمدزی با خــیال پلــو چــوکــی ولایت بلــخ زندگــی را قمــار زد انجنیر دادود ...

ادامه مطلب »

جــوان ســازی اردوی ملــی

اشــرف غنــی در راســتای جــوان ســازی اردوی ملــی افســران جــوان را ترفیــع و جــنرالان کهــن ســال را تقــاعــد داد جوان ...

ادامه مطلب »

سـرپس ترقـیدن کشـور

ترقــــی هــــای عـــالم رو به فـــرداســت … ببـــین مــا را که ســر پس مـــی ترقـــــیم اصطلاح چرخ زندگی را بدون ...

ادامه مطلب »

جــانور هفــت زبان

عجــایب جــانوری دیدم درین ملــک اگــر گــویم کســی باور ندارد ! در جهان خلقت هر از گاهی چشم مان به ...

ادامه مطلب »

مصــاحــبه خــبرنگــار بی بی چهــل با گلــبیدین راکــتیار

توجــه هــموطــنان گــرامــی را به مصــاحــبه خــبرنگــار بی بی چهــل با محــترم گلــبیدین راکــتیار امــیر حــزب اســلامــی افغــانســتان پیــرامــون جــنگ ...

ادامه مطلب »

مــترســک امــریکــایــی

خلیــلزاد امــریکــایی چــون مــترســک کــهنه به فــرمــایش اشــرف غنــی اســتاد عطــا را از ســر بریده مــی ترســاند. جناب زلمی خلیلزد ...

ادامه مطلب »

ریش ســفیدان امــریکــایی

به یقــین کــامــل کــه بدون پادرمــیانی ریش ســفیدان خــیرخــواه امــریکــایی روزگــار این کشــور تیــره و تار مــی بود. اکثر رونشناسان ...

ادامه مطلب »

چــاه کــن در چــاه اســت

اشــرف غنــی کــه مــی خــواســت تنبــان اســتاد عطــا را توســط انجنــیر داود بکشــد چــرخ فــلک تنبــان خــودش را کشــید. حکایت ...

ادامه مطلب »

وایســرای امــریکــایی کــابل

  ســرزنش وایســرای امــریکــایی کــابل به فــرزندان ناخــلف و بیکــاره اش پسـر کـو ندارد نشـان از پدر ، تو بیگانه ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com