خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی (برگه 5)

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

هــنر تبــدیل حــرام به حــلال

از برکــت دالــر امــریکــایی علمــای دینــی پاکســتان حکــم جهــاد در افغــانســتان را ملغــی قــرار دادند ! جهان اسلام باید مدیون ...

ادامه مطلب »

زن ســتیزی در فــرهنــگ افغــانی

ولســمشر اشــرف غنــی گفــت در فــرهنــگ اســلامی و افغــانی چــیزی بنــام زن ســتیزی وجــود ندارد ! جلالتماب ایشان شایعات پخش ...

ادامه مطلب »

تعــادل قــومــی گــران قیمــت

رهــایی قــاتلان فــرزندان ملــت توســط اشــرف غــنی از زندان پلچــرخــی جــهت برقــراری تعــادل قــومــی  امروز اشرف غنی با رهایی هفتاد ...

ادامه مطلب »

خصــی شــده از بطــن مــادر

خــتنه شــده از بطــن مــادر را مــی شــناخــتید پس حــالا با خصــی شــده از بطــن مــادر آشــنا گــردید ! مسلمانان ...

ادامه مطلب »

جنــگ اقــوام یا اشــخاص ؟

جنــگ هفــتاد و دو ملــت همــه را عــذر بنــه ،  چــون هــدف چــوکــی و قــدرت شــب و روز چــنه زدند ...

ادامه مطلب »

متفــکر ســوم پیــدا شــد

جنــاب شــهزادگــل آریوبــی از طــرف متفــکر دوم به حیــث متفــکر ســوم برســمیت شــناخــته شــد ! جلالتماب اشرف غنی ازینکه بالاخره ...

ادامه مطلب »

گلطــاعــش در ولایت بلــخ

غنــی تصمیــم دارد کــه در ولایت بلــخ گــلم اســتاد عطــا را جمــع و گــلم گلطــاعــش را پهــن کــند. اشرف غنی ...

ادامه مطلب »

اعــلان تجــارتــی

شــرکــت ســهامــی برادران گلطــاعــش تولــید کــننده و وارد کــننده انواع و اقســام واســکت هــای انتحــاری شرکت سهامی برادران گلطاعش تولید ...

ادامه مطلب »

فــوابد خصــی کــردن

خصــی کــردن از هــر لحــاظ بهــتر از ترور و تبعــید بزرگــان و نخبــگان غــیر پشــتون اســت ! خصی کردن نه ...

ادامه مطلب »

در انتــظار چــوکــی ولایت بلــخ

چــرا مغــز متفکــر جمعــه خــان هــمدرد را شــش مــاه در انتــظار چــوکــی ولایت بلــخ مــی نشــاند ؟ قرار گزارشات رسیده ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com