خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی (برگه 6)

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

به پیش بســوی امــارت اســلامــی عــبدالــرحمــن خــانی

اشــرف غنــی با چــت کــردن عطــا آخــرین ســنگ را از ســر راه تشــکیل امــارت عــبدالــرحمــن خــانی اش برداشــت. اگر وضع ...

ادامه مطلب »

خــاک افغــانســتان معجــزه آســا اســت

نیــروی معجــزه آســای خــاک افغــانســتان شــیر را به قــیر و چپــی و کمــونیســت را به ارتجــاعــی و فــاشیســت تبــدیل میکــند. ...

ادامه مطلب »

افغـانسـتان مـیدان سـگ جنـگی

بعـد از سـوریه و عـراق افغـانسـتان مـیدان سـگ جـنگی قـلدران منطـقه شـد در افغانستان من به خاطر دارم که گاه ...

ادامه مطلب »

وفــادار به مــیراث پدر

فــرزندان احــمد شــاه بابا در عصــر انتــرنت و فیســبوک هــم به مــیراث فــرهنــگی پدر وفــا دار اند. گر چه از ...

ادامه مطلب »

زهـر افعـی

زهـر افعـی نه از بهـر کـین اسـت کـه مقتضـی طبیـعت او چنیـن اسـت در افغانستان نه تنها تهیدستی و فقر ...

ادامه مطلب »

رهــبر محــبوب ملــت

    العجب ! برای محــافظــت عکــس هــای رهــبر محــبوب ملــت به ســیم خــار دار و نگهــبان تفنــگدار نیــاز اســت. ...

ادامه مطلب »

تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن

پیـش قـراولان اسـتعمار کهـن انگلـیس با اسـتفاده از تجـارب گهـر بار شـان گفـته اند تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن ! ...

ادامه مطلب »

گلــب الــدین از بیــت المــال خــرابات کــرتاهــی

گــفته مــی شــود کــه مصــارف رســمی یکمــاهــه گلــب الــدین برابر با خــرچ یکســالــه صــد ســرباز اردوی ملــی اســت. درین روز ...

ادامه مطلب »

همه چیز فوتوشاپ

همه چیز فوتو شاپ بود و حالا کار خیر دگروال صایب هم فوتوشاپ شد ! افغانستان نه تنها کشور انفجار ...

ادامه مطلب »

انتــقاد هــای بیجــا

روشــنفکــران غــرب زده با انتــقاد هــای بیجــایشــان در حقیقــت شــگاف دعــا را گــم کــرده اند ! این از نهایت غرب ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com