خانه » آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد (برگه 5)

آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

مقاله بدخشی

  جریده ھفتگی خلق یا «ناشر افکار دموکراتیک خلق» با صاحب امتیازی نورمحمد ترکی و مدیر مسئولی بارق شفیعی به ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com