خانه » آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد (برگه 2)

آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

افغانستان ۱۸۱۵

  پیشگفتار مترجم قرار معلوم «فرھنگ جغرافیایی ھند شرقی۱» والتر ھمیلتون، نخستین اثری است که حاوی معلومات در مورد امپراتوری ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com