خانه » آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد (برگه 2)

آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

منشای مخلوط انسان های معاصر۱

برگردان: دکتور لعل زاد لندن، جنوری ۲۱   چگونه دی ان ای فوسیل های باستانی اسرار منشای ما را آشکار ...

ادامه مطلب »

دیورند از زاویۀ دیگری

(تشویش پاکستان، خنجر زدن از پشت توسط کابل در مقابله با ھند است) چند روز پیش، این پرسش را از ...

ادامه مطلب »

داکتر عبدالغنی

روایت دست اول از دوران عبدالرحمن تا امان الله (داکتر عبدالغنی) سرطبیب و منشی شخصی امیرعبدالرحمن خان و امیرحبیب الله ...

ادامه مطلب »

کتاب “گزارش نھایی در باره افغانستان”

پیشگفتار مترجم این رساله در سال ١٩١٠ توسط سید افتخارالدین نماینده برتانیه در دربار امیرحبیب الله خان نوشته شده است. ...

ادامه مطلب »

تاریخ اغوانستان

پیشگفتار مترجم پارسی اغوانیا، اغبانیا یا البانیای قفقاز (یا اران منابع عربی) نام بخشی از مناطق کوھستانی قفقاز (داغستان جنوبی ...

ادامه مطلب »

متن کامل کتاب «تاجیکان در منابع تاریخی»‎

پیش ا ز اینکه در بارۀ خاستگاه تاجیکان و چگونگی بازتاب آن در منابع تاریخی بحث کنیم، لازم است در ...

ادامه مطلب »

طرزی بنیانگذار نظریه برتری قومی – زبانی

محمود طرزی نخستین شماره «سراج الاخبار» را در ١۶ میزان ١٢٩٠ خورشیدی (٩ اکتوبر ١٩١١ ) به نشر می رساند. ...

ادامه مطلب »

افغانستان و شھر ھای آن [تاریخ پارس، جیمز فریزر، ١٨٣۴]

  (ص ۲۹۱-۳۳۰ ) جیمز فریزر (١٧٨٣ – ١٨۵۶ )سیاح، نقاش و نویسنده مشھور سکاتلندی بود که در باره آسیای ...

ادامه مطلب »

نخستین تاریخ سازی برای منشای قبایل افغان

(موضوعی برای پژوھش گران مسایل تاریخی کشور) پیشگفتار (واقعیت ھای تاریخی) نخستین ذکر واژه «افغان» در اثر مشھور حدود العالم ...

ادامه مطلب »

نخستین ذکر نام قبایل افغان و سرنوشت نامعلوم آنھا

(موضوعی برای پژوھش گران مسایل تاریخی کشور) پیشگفتار در این مقاله دو موضوع بررسی شده است. یک، دریافت نخستین نام ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com