خانه » آرشیو نویسنده: وحید پنجشیری

آرشیو نویسنده: وحید پنجشیری

ﮔﺰﯾﺪﻩﯼ ﺑﺮﺳﯽها و ﻳﺎداﺷﺖهاﯼ پوهاند غلام صفدر ﭘﻨﺠﺸﻴﺮﯼ

  در ﻇﺮف ﮐﻤﺘﺮ از دوﺳﺎل دو ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ اﺟﺎﻧﺐ از ﭘﻴﺮوان ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻣﻦ ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com