خبر و دیدگاه

نباید انتظار کشید، دست آورده های چهارده ساله همه به حدر میروند

Ahmad-saidi-meghalat
احمد سعیدی


نقطه عطفی که در زندگی سیاسی کشور ما در سال 1380 آغاز گردید،  اگر از یک سو دستآورد های انکار ناپذیری داشت اما از جانب دیگر بخصوص با ایجاد حکومت وحدت ملی و رهبران بی کفایت آن  سرشار است از فرصت های از دست رفته که محصول بلافصل سیاست های ورشکسته و بی هدف زمامداران کشور ما و نخبگان قدرت طلب در این حکومت چهارده  سال تلاش و زحمت مردم افغانستان که در حمایت و همیاری جامعه جهانی برای ایجاد یک افغانستان با ثبات، دارای امنیت و حد اقل های دموکراسی صورت گرفت، امروز در آستانه یک ورشکستگی خفت آور قرار گرفته است. عدم کارآیی نهاد های دولتی ما و نهادینه نشدن دموکراتیک آن ها، همراه با ضعف فرهنگ دموکراتیک عدم تجربه و مدیریت سالم در حکومت وحدت ملی در قدم اول موجب شدند تا فاجعه انتخابات1393  که خیلی شرم آور بود به وقوع بپیوندد. انتخابات به نمایشی از تقلب خیانت مسخ شد. مردم آسیب دیده از جنگ ها و ویرانی ها، نگران شدند که نکند یک بار دیگر نخبگان قدرت، کشور ما را به سوی یک جنگ خانمان برانداز  بکشانند و موجب شوند تا بخش های از کشور بدست طالبان و پاکستان سقوط کند و دستآورد های سال های اخیر نیز نابود شوند .
نخبگان زور و زر و تشنه  قدرت کشور ما مغایر با موازین قانون اساسی کشور، حتی خلاف عرف و آداب اخلاقی همانگونه که کمیسیون انتخابات نیز تأیید کرد، به دلیل تقلب سیستماتیک، بدون اینکه کسی برنده انتخابات شود، تحت ریاست و هدایت جان کری وزیر خارجه امریکا دست به تشکیل ” ننگین حکومت وحدت ملی” زدند. مردم افغانستان هم به امید این که این افراد بتواند راهی به سوی ایجاد یک حکومت کارا و قانونمدار بردارند و برنامه های بزرگی مانند تحقق صلح، اصلاحات قانونی، گسترش قانونمداری و قانونمندی، تحقق برنامه های رفاهی و انکشافی را به واقعیت تبدیل کند، با بی میلی ایجاد این حکومت بی کفایت را پذیرفتند. واقعیت این است که تشکیل “حکومت وحدت ملی” با شور و شوق از جانب مردم استقبال نگردید. مردم اندوهگین و از سر ناچاری مجبوراً  به آن تن دادند. همان گونه که بازیگران این حکومت نیز چنین کردند و زیر فشار خارجیان و با معماری آن ها خواستند تا از یک انتخابات پر از تقلب و جعل نظامند، مولودی را برون کنند و بر اریکه قدرت تکیه دهند. اما این حکومت طی یک سال نشان داد که توان اداره مملکت را ندارد حتی فهم از درک اداره یک ولسوالی را  نیز ندارد. هر روز که میگذرد گوشه ای از خاک افغانستان را دشمنان سوگند خورده افغانستان یا به عباره دیگر مزدوران پاکستان اشغال میکنند مردم ما را قتل عام نموده خانه و کاشانه شانرا به آتش میکشند اما رهبر این حکومت طور خنده به لب دارد که در این کشور آب از آب نجنبیده باشد فرزندان این زمامداران در خارج اند فرزندان مردم مظلوم افغانستان کشته میشوند تا اینها حکومت کنند  در اوضاعی که مردم از فقر و بیکاری و جنگ بی اتفاقی و خون ریزی  رنج می برند حکومت افغانستان در اجرای  آنچه که به مردم وعده داده بود، و به قرآن سوگند خورده بود ناکام گردید . به همین دلیل هم، فعالیت های رأس این حکومت تقلیل یافته و بحران نا امنی ها فراگیر گردیده  است. رهبران حکومت وحدت ملی بخصوص رئیس جمهور  به حرکات بی معنی پوپولیستی که هرگز متناسب با چالش های بزرگ ملی ما نیست. مردم افغانستان با حیرانی بی مانندی به آنچه که در کشور می گذرد، به تمسخر گرفته است و به ارزش ها ومعیار های انسانی و ملی مردم ما به دیده حقارت می نگرد. از چندی بدینسو مردم شریف ما  بیش از هر زمانی دیگر نگرانند. دلیل حیرانی و نگرانی مردم ما تنها از ناتوانی و ورشکستگی سیاسی و بی کفایتی  حکومتداران نام نهاد ما ما ناشی نمی شود، بلکه افزون بر آن به این دلیل مردم حیران و نگران اند که بدیل و جانشینی را برای این حکومت نمی بینند. بدیلی که از جنس سیاسی دیگری باشد. و بتوانند از بحران موجود جلوگیری نمایند و آنان را که عامل این بد بختی شده اند محاکمه نمایند. و از طرف دیگر حکومت مردم و حکومت قانونمدار در هیچ جای جهان بدون رقابت برنامه ها و دادن فرصت به مردم تا بتوانند میان آرا و افکار گوناگون نیرو های سیاسی انتخاب کنند، معنی و مفهوم نداشته است. هرگاه یک برنامه سیاسی در اوضاع معینی موثر نباشد و نتواند به نیاز مردم از طریق حکومت داری مسؤول پاسخ بگوید، مردم باید بتوانند بدیل و جانشین آن را برگزینند. و این بدیل و یا بدیل ها بدون شک که اپوزیسیون و یا “مخالف سیاسی”  حکومتداران می باشد.  “مخالف سیاسی” بر خلاف تصور برخی ها، عبارت است از جنبش سیاسی دارای برنامه در مخالفت با برنامه های سیاسی گروه های حاکم برای بهتر انجام دادن امور حکومت داری و خدمت به مردم.
“مخالفت سیاسی” وقتی معنی و مفهوم موثر پیدا می کند که بگونه مخالفت سازماندهی شده و صلح آمیز  مردم تبارز یابد. این مخالفت سازماندهی شده به آرزو های سیاسی مردم زمینه مادی تحقق را از طریق کسب قدرت به شیوه های دموکراتیک، رقابتی و مشارکتی، فراهم می سازد.  در هرجایی که چنین آلترناتیف های وجود نداشته باشند، بگونه اجتناب ناپذیری نظام حکومتداری به یک نظام قدرت گرا و قانون گریز مانند حکومت وحدت ملی تقلیل می یابد. نظام سیاسی به فساد گسترده مبتلا می شود و نهاد ها کارایی شان و مردم اعتماد شان را به سیاست و دموکراسی از دست می دهند. مشکل سیاسی اساسی در کشور ما این است که بازیگران سیاسی کنونی، سیاست را به یک تلاش بی معنی برای تقسیم مقام های قدرت بین خود به منظور تداوم و تحکیم روابط زورمدار چند دهه گذشته تلقی می کنند. در حالی که افغانستان به یک بدیل وفادار به قانون، اصلاح طلب و باورمند به دموکراسی نیاز دارد. نبود الترناتیف سیاسی و اپوزسیون قدرتمند در افغانستان موجب شده است تا مردم ما همه روزه آزموده ها را بیازمایند و جامعه از دایره اهریمنی خشونت، فقر، بی ثباتی و انشقاق های قومی برون نیاید.
من بر این باورم که طیف های وسیعی از مردم افغانستان، از اقشار گوناگون، شهری و روستایی در آرزوی داشتن یک جنبش سیاسی بدیل برای این حکومت می باشند؛ جنبشی که بتواند با طرح های آلترناتیف عبور جامعه از این بحران سیاسی را رهبری کرده و به مثابه نیروی اپوزسیون مشروع بتواند به جنگ، خونریزی، قانون شکنی و شیفتگی به قدرت و ثروت اندوزی غارتگرانه پایان دهد. با صدا های پراکنده و نا متشکل که هر روز میگویم این رهبران باید بروند و از ملت معذرت بخواند یا محاکمه شوند نمی توان به قانون شکنی گسترده و بی برنامه گی سیاسی پایان داد و مردم را برای تغییر بسیج کرد.
به همین دلیل از مدتی بدینسو، بخصوص بعد از حوادث خونین کندز  جمعی از شخصیت ها و افراد وطندوست و جانبدار دموکراسی و اصلاحات در تلاش ایجاد یک جنبش فراگیر سیاسی شدند و در این راستا رایزنی های در سراسر کشور آغاز شده است. ما باید با گسترده ساختن گفتمان سیاسی برای ایجاد یک جنبش بدیل این حکومت متحد شویم. صرف با ایجاد یک جنبش نیرومند افغانستان شمول و بدیل است که می توان هم از لحاظ برنامه و هم با حضور متشکل گسترده از گسترش این بحران جلوگیری کرد و به بی پروایی صاحبان قدرت پاسخی در خور اهمیت ارایه داشت. از همه وطندوستان و آنانی که به امروز و فردای این سرزمین مسئولانه می اندیشند دعوت می کنم تا با مشارکت در این گفتمان، این موج تازه را برای ایجاد  یک نیروی متشکل سیاسی برای نجات کشور و گرفتن مسؤولیت سیاسی یاری کنند.
افغانستان خانه و سرزمین همه ماست. دموکراسی ایجاب تشکل های با برنامه و مبارز را می کند. از همه عاشقان افغانستان دعوت می کنم تا به این ابتکار بپیوندند تا بتوانیم به اقتدار اجتناب های داومدار از خدمت به مردم و قانون گریز پاسخی قانونمدار و اصلاح طلب ارایه کنیم.

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

‫3 دیدگاه ها

  1. بلی! نباید اجازه داد تا دست آوردهای چهارده سال ترور و وحشت از میان برود. این چهارده سال که آغاز 7 اکتبر سال 2001 است دست آورد های چشم گیری داشته است. پس اجازه بدهید که بخشی از این دست آوردها را بیان نمایم. گفتنی است که از زمان حمله نظامی امریکا به افغانستان در اکتبر 2001 تاکنون، بیش از یک‌صد هزار غیرنظامی جان های خود را از دست داده‌اند که از این میان تنها در سال 2015 به تعداد4.921 غیر نظامی کشته شده اند. فقر روز افزون نیز از دست آوردهای چهارده سال اشغال می باشد که با گذشت هرروز به تعداد فقرا کشور افزوده می شود. در حال حاضر 36 درصد مردم افغانستان که 9 ملیون از جمعیت 36 ملیونی این کشور را تشکیل می دهند زیر خط فقر به سر می برند. تولید مواد مخدر و افزایش تعداد معتادین در این کشور نیز از پیامد های این چهارده سال ترور و وحشت می باشد. افغانستان 90 در صد مواد مخدر جهان را تولید می کند که از این حیث مقام اول را در جهان حایز می باشد. بیش از 3 ملیون نفوس این کشور نیز معتاد به مواد مخدر می باشند. افزایش نرخ بی کاری نیز بر مشکلات این کشور افزوده است و با گذشت هر روز به تعداد بی کاران آن افزوده می شود. بر اساس گزارش که از سوی اداره احصایه مرکزی افغانستان به نشر رسیده است نشان می دهد که 40 درصد افغان ها از بیکاری رنج می برند. فرار جوانان از کشور نیز ناشی از تمام مشکلاتی است که دست به دست هم داده و آنها را مجبور به ترک کشور نموده است تا برای تأمین زندگی بهتر راهی اروپا شوند.

  2. کمپاین «چهارده سال ترور و وحشت» آغاز شد!
    هفتم اکتوبر، مصادف است به چهاردهمین سالروز تجاوز امریکا بر افغانستان. به همین مناسبت دردناک، دفتر مطبوعاتی حزب التحریر ـ ولایه افغانستان، کمپاین سیاسی را تحت نام «چهارده سال ترور و وحشت» آغاز نموده تا نتایح تلخ تطبیق نظام کفری دموکراسی و بدبختی‌های برخاسته از آن را در بخش‌های مختلف زنده‌گی مسلمانان افغانستان بازگو نموده و پلان‌ها و دسیسه‌های استعمار را افشاء و رسوا نماید.

    https://www.facebook.com/#!/۱۴-سال-ترور-و-وحشت-732580973422405/timeline/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا