خانه » طنز » گــلمِ گــلم جــمع جــمع شــد

گــلمِ گــلم جــمع جــمع شــد

بالاخــره پاکســتان و بادرانش مــوفــق شــدند که گــلمِ گــلم جــمع را جــمع کــرده و از نوکــر شــان را در افغــانســتان پهــن کــنند
توجــه دوســتان گــرامی  را به مشــاجــره ای مــیان جــنرال دوســتم و گلــب الــدین راکــتیار در حضــور جــنرال حــمید گــل جلــب میکــنم
جــنرال حــمید گــل
دوستم بچو جلتی کرو گلم جمع کرو
: گلــب الــدین
حنگه یی گلم جمه ، زور لالایمه دیدی ؟
:جــنرال دوســتم
ها ، گلو بچم دیدم ، زور لالایته نی که روز لالا هایته دیدم ، تو بی پدر خو همیشه ده لِنگ دیگا بودی
.کاش که عوض ایشچی تو ره …
لاحول والله قوت الا بالله …
: گلــب الــدین
سالها گلم دیگا ره جمع کدی حالیکه گلم خودت جمع شد لاحول و الله میگی ، کاشکه مسلمان می بودی و به لاحول والله عقیده میداشتی
تو ملحد صد ها طالب کرام ره ده دشت لیلی بیرحمانه به قتل رساندی ، جای تو در آخرت اسفل من النار است
:جــنرال دوســتم
توبی پدر که هزار ها انسان بی گناه را در کابل با فیر راکت هایت قتل عام کدی جایت ده طاق بهشت خاد بود ؟
: گلــب الــدین
ای تهمت دشمن های اسلام است ، مه بینی یکنفر مسلمان ره هم خون نکدیم !
مجاهدین حزب اسلامی همیش فیر راکت هایشانه با نعره الله اکبر بدرقه میکدن و راکت هایشان همیش ده خانه های کفار و کمونیست ها اصابت میکد آخر خدای تعالی بهتر خانه دوست و دشمن خود ره تشخیص داده میتانه.
:جــنرال دوســتم
!ای بی پدر بی حیا حالی ایطو ده چشم مردم خاک میزنی
مه خو لااقل از بابت خسارات جنگ های داخلی از ملت ماعذرت خواستم تو خو همی کار ره هم نکدی
 :گلــب الــدین
تو باید معذرت می خواستی چرا که مرتکب جنایت های بیشمار شده بودی اما مه از چه معذرت میخواستم ؟
ازی که افغانستان ره از سیطره کفر و کمونیزم آزاد کدم ؟
حتی با وجود معذرت خواهی ات فکر نکنم خدای تعالی ترا ببخشه ، اگه از بابت دیگه جنایت هایت تو ره ببخشه از بابت عمل ناروای که ده حق ایشچی بیچاره کدی یقین کامل دارم که خداوند متعال تو ره هرگز نخاد بخشید چرا که اثرات روانی آن عمل خلاف ایشچی مظلوم ره یک عمر رنج خاهد داد و چنین جنایت اصلا قابل بخشیدن نیست.
:جــنرال دوســتم
العجب !
گلو بچم خانه هزار ها کابلی بی گناه را ده دوران جنگ های داخلی با خاک یکسان کدی و ده ها هزار انسان بی گناه ره شهید و معیوب ساختی اما هرگز یکبار دلت به حال آنها نسوخت ، همی چند ماه پیش منطقه شاه شهید ره انتحاری های تو بی پدر به خاک برابر کدن و ده آتش سوختاندن اما از سنگ صدا برآمد ولی از تو بی پدر نی.
حالی تو انسان سنگ دل جانی و قاتل هزاران کابلی بی گناه که از چشم های کبچه مارت خون و شرارت می باره به یکبارگی دلت از بابت ایشچی ایطو روف و مهربان شده که بریش اشک تمساح می ریزی !
آیا ای دلسوزی و همنوایی تو همرای ایشچی کدام دلیل دیگه نداره ؟
: گلــب الــدین
برو کمونیست قدیم خدا تو ره لعنت کنه ایطو حرف های بیهوده نگو !
:جــنرال دوســتم
.خو ای تصمیم ره بهتر خاد بود که به خدا واگذار کنیم که کی ره لعنت کنه ، کمونیست قدیم ره یا پشت قدیم ره

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com