انتخابات

خیزش ھزاره ھا در انتخابات پارلمانی افغانستان و ھزاره فوبیا

hazara_parliament

 

پیروزی دراماتیک ھزاره ھا درانتخابات پارلمانی افغانستان بویژه در ولایت غزنی نه تنھا ھمه را شگفت زده ساخت، بلکه باعث بر انگیختن خشم تمامیت خواھان نیز شد. در نتیجه نتایج انتخابات مورد پذیرش کرزی قرار نگرفته و برای بر رسی نتایج انتخابات دادگاه ویژه تشکیل داد.

با آنکه سر انجام مجلس نماینده گان افغانستان در نتیجۀ فشار ھای زیاد داخلی و خارجی توسط کرزی افتتاح شد ولی پروندۀ تقلبات انتخاباتی توسط دادگاۀ ویژه تا ھنوز پایان نیافته است.

حضور گستردۀھزاره ھا در مجلس نمایندگان افغانستان توجه یی بسیاری ھا را بر نقش و موضع گیری آنھا در بازی ھای قومی درون مجلس به خود جلب نموده است. برخی ھا با بد بینی مجلس نمایندگان افغانستان را مجلس ھزاره ھا می نامند و برخی دیگری مجلس ایران. و حکومت کرزی نگران رای نا کافی پشتونھا در بازی قومی در داخل مجلس است. اما روند انتخاب رییس مجلس نشان داد که برخلاف تصور و نگرانی کرزی کاندید حکومت آقای استاد عبدالرب رسول سیاف رای بیشتر نسبت به رقیب آن آقای محمد یونس قانونی بدست آورد. تا ھنوز مبارزه بخاطر انتخاب رییس مجلس ادامه دارد و دولت در تلاش امتیاز گیری به سود خود است.

در چند ماه گذشته پیروزی بی سابقۀ ھزاره ھا در انتخابات پارلمانی نھ تنھا در داخل کشور، بلکھ درسطح جھانی بازتاب گستردۀ داشته است.

برخی رسانه ھای معتبر غربی روابط ھزاره ھا با پشتونھا را مورد بررسی و مطالعه قراردادند. در مقالۀ کنونی به بھانۀ پیروزی ھزاره ھا در انتخابات پارلمانی اخیر تلاش صورت گرفته تا خیزشھزاره ھا در انتخابات پارلمانی اخیر و نگرانی ھای ناشی از آن مورد مطالعه قرار گیرد.

افزون بر آنتلاش صورت گرفته به پنج پرسش اساسی پاسخ جستجو شود:

نخست، چرا در برابر دست آورد ھا و موفقیت ھای ھزاره ھا در افغانستان تنگ نظری، حسادت و حساسیت وجود دارد؟

دوم، چرا ھزاره ھا علیرغم ھمه تلاشھا نمی توانند بحیث دوست و متحد استراتیژیک پشتونھا در معادلات قدرت در افغانستان باشند؟

سوم، چرا برخی ھزاره ھا از مظلومیت دیروز به نژاد باوری گرایش پیدا نموده اند؟

چھارم، چرا ھزاره ھا آسیب پذیر ترین قوم در افغانستان ھستند؟

پنجم، ھزاره فوبیا چیست؟

 

برای مطالعه متن کامل این مطلب به اینجا اشاره کنید (فایل pdf)

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا