خبر و دیدگاه

امتیاز از پنجابی ها و آوارهگی از پشتونها

 

تلاش های ابلیس مأبانه پنجابی ها زیر نام مبارزه علیه تروریسم دو هدف را دنبال میکند أهداف که همه به نفع پنجابی بوده تباهی وویرانی مناطق پشتون نشین را در آن طرف خط دیورند بدنبال دارد.متخصصین استخبارات پاکستان به مشورۀ انگلیس به مانور خطر ناک دست زده اند طوریکه میخواهند خودرا نزد باداران خود نیکنام وخانه اقوام پشتون را بنام تروریست آتش زنند در حالیکه ترورست را خود شان تر بیه مکینند وهر فرد آنرا در مقابل دالر به آمریکا میفروشند.حال سوال اینجاست گه ارتش پنجابی ها از اثر عملیات گستردۀ اخیر کدام أهداف را دنبال میکنند؟ به نظر من اردوی پنجابی ها دو هدف را دنبال میکنند اول گر فتن پول وامتیاز دوم بد نام ساختن و پارچه پارچه ساختن پشتونها درا آنطرف مرز.

آصف علی زرداری طی سفریکه در آمریکا وملاقات هایکه با سر منشی ملل متحد وتماس های مخفی که با سران اسرائیل داشته این توافق نامه را امضا نموده که جنگ گسترده را علیه مناطق پشتون نشین بنام مبارزه علیه تروریسم براه می اندازد ومردم را بزور مهاجر میسازد ودر بدل هر خانوار از ملل متحد وکشور های هم پیمان آمریکا پول در یافت میکند ویک فیصد این کمک ها برای بیجا شدگان داده نمیشود بلکه بخاطر تقویت زراد خانه اتمی خویش بکار می اندازد.این ابلیس مکار میخواهد چهرۀ سیاه خودرا سفید وخرقه بد نامی را بر دوش اقوام با دیانت پشتون بیاندازد چنانچه این پلان به سرعت در حال عملی شدن است.

درین روز ها آتش جنگ وآفت خود خواهی بیجا شدن دوملیون انسان را دردره های زیبا سوات بدنبال داشت دوملیون انسان بیگناه ونیاز مند، دوملیون انسانیکه روزی دستگیر وحامی ما بودند ودر حقیقت دوملیون انصار مهاجرین افغان در دهه های هشتاد ونود وتا حال اما دریغ که نه مردم ما ونه هم دولت ما بخاطر یاری رسانیدن به این مردم فریاد کشید ودست کمک وهمدردئی بسوی شان دراز کرد آخر چرا: طفل 12 ساله افغانها بر خلاف موازین ومقررات بین الملی در زندان جهنمی گوانتاناما شکنجه میشود کسی نیست فریاد مظلومیت آنرا بگوش جهانیان برساند.در جامعه غربی اطفال زیر هژده سال هر کاری انجام دهند اول محبوس نمیشوند دوم اگر شوند به تر بیت گاه می روند اما طفل افغان تعذیب وشکنجه میشود جائیکه بزرگترین جانیان زمان مجازات میگردند این چه عدل وانصاف است واین چه آزادی واستقلال وحقوق بشر وآزادی بیان ودموکراسی والله همه دروغ وبهانه است برای فریب نسل جوان ما.بد بختانه نسل جوان ما این شعار هارا زود می پذیرد وبه تقلید می پردازد.

میدانم افغانستان معبر جنگ ها در طول تاریخ ومرکز تقاطع منافع کشور های خارجی است منافع استعمار گران ومنافع زور گویان که جرأت اظهار همدردی وهمسوی را از ما گرفته اند.آخر هیچ بنگاه ونهاد وجود ندارد که این آتش را خاموش سازد. آتشیکه هیزم آن اقوام وبرادران پشتون ما در دو طرف خط دیورند است؟آخر کس نیست که به زنان پا بر هنه وبا عفت این قوم رحم کند وغرور شان را حفظ نماید وکس نیست که اشک از چشمان فرزندان پدر گم شده خشک سازد وکس نیست برزخم های این مردم مر حم گذارد؟ آخر چرا این ملت بنام القاعده وتروریسم کوبیده میشوند.ابتکار القاعده وترورست بدست پنجابی وشیخ سعودیست وبد نامی آن را قوم من وتو میکشند نه اینکه بد نامی قر بانی میدهند وکشته میشوند برای چه؟ برای هیچ برای بازی های سیاسی پشت پرده آخر نمیشود این اتهام را از دامن این قوم پاک وتنحفه القاعده را بخودش سپرد.القاعده  در آمریکا تر بیه میشود ومهر آن بر شانه کسانی زده میشود که نا آگاهانه وارد این معرکه شده اند.

همه کار ها ممکن است من وتو باید بگوئیم نام القاعده وترورست در پنجه مرموز وپوشیده استعمار بود که از آستین کشور های چون سعودی وامارات متحدۀ عرب وپاکستان به افغانستان انداخته شد وامروز جهان مارا وقوم مارا ترورست میخواند.شما بروید به دوبی ببینید چه حال است تمام جنده های غرب در بازار های دوبی به عیاشی مصروف اند وشیخ دوبی ازینها مالیه میگیرد وبکشور خود انواع فحاشی را بخاطر منافع اقتصادی قبول دارد اما در کشور ما فرهنگ ترورست والقاعده را برسمیت میشناسد در دوبی تمام دانشگا های آمریکا فعال است نه تنها در دوبی از لبنان ومراکش واردن  شروع تا ریاض وانقره اما این دستان نا پاک اجازه نمیدهند در کشور ما بچه ودختر ها باسواد شوند. کس نیست پرسان کند آخر شما سه کشوریکه بدون اجازۀ آمریکا نان نمیخورید بخاطر چه پدیدۀ دروغین طالب را برسمیت میشناسید وضد علم وفر هنگ ودانش در کشور ما فعالیت میکنید ؟ آخر چرا؟

شما سری به پاکستان بزنید تمام مکاتب دخترانه ودانشکاه ها اناثیه باز است وحجاب هم وجود ندارد اما برای ما افراد بیسواد را طالب مسجد میتراشند ومی فرستند در مسجد انتحار کنند ومکتب را آتش زنند دین را بد نام وافغانستان را تباه وبر باد سازند .آخر بیایئد کسانیکه بدستور پاکستان به افغانستان تشریف آورده ایدنظام به ساخت پاکستان وامارات عربی بسازید ما شما رامی پذیریم اما حرف چنین نیست.حرف ویرانی وتباهی افغانستان است که زیر نا مهای مختلف شکل میگیرد. میدانی در سوات ووزیرستان افراد دستور داده میشوند به شرارت دست بزنند تا زمینه زدن وکوچاندن پشتونها از سر زمین شان مساعد شود وایشانرا به هر طرف آواره وسر گردان میسازند..

من امید وارم برادران ما چه در افغانستان وچه در پاکستان فرصت آنرا بیایند که که کدام نوع نظام را میخواهند اگر نظام اسلامی بکار است به تیسپ کدام کشور سعودی پاکستان ایران ومالیزی اندونیز ی وکشور های شرق میانه وغیره کدام نظام هر نظام که بر معیار ساختاری کشور های اسلامی شکل گیرد افغانها ازان اطاعت میکنند نه اینکه در کشور های اسلامی دیگر دختران به پوهنتون بروند ودر افغانستان تا صنف سه اجازه مکتب رفتن نداشته باشند. این نه اخلاص است نه اخلاق ونه هم عدالت.

برای من فرق نمیکند پشتون آنطرف مرز است ویا این طرف من حاضرم نان خودرا با ایشان نصف وتهمت القاعده بودن را از ایشان دور سازیم.

من متأسفم که برخی از روشنفکران نا عاقبت اندیش بخاطر منافع شخصی خود مردم را بجهاد علیه قوت های ناتو تشویق میکنند وجنگ هارا در افغانستان مقاومت ملی علیه تجاوز میدانندو این روشنفکر ها خود شان نه بجنگ میروند ونه هم بجهاد بلکه مردم بیسواد وکم دانش را هیزم آتش جنگ میسازند وخود شان خودرا گرم میسازند.هر کس جهاد میگوید خودش برود دیگران را تشویق نکند ما بجنگ نیاز نداریم ما به صلح آشتی وباز سازی نیاز داریم.کشور های جهان در افغانستان به اجازه وموافقه شورانی امنیت ملل متحد ودر خواست دولت افغانستان آمده اند مانند. روس نیستند که خود سر در تاریکی شب وارد خاک ما شدند وویرانی آفریدند ولی امروز شرائط دیگر است وما به کمک جامعه جهانی نیاز داریم تا کشور ما آبادگردد ما از همبستگی استقبال میکنیم اما وابستگی را نمی پذیریم.

 افغانهای عزیز بیائید به مشوره وتفاهم جلو کشتار بیرحمانه برادران مان را دو طرف خط دیورند بگیریم ونام طالب، بیسواد، ترورست والقاعده را از بالای شان بر داریم. 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا