خانه » فرهنگ و هنر » شعر » شرارت طالب

شرارت طالب

رسول پویان- شاعر با رسالت

دولت شـریک قاتل و دزد و ستمگر است

طالب، غـنی و کـرزی کل را برادر است

کـرزی چـرا حمایـت جنگ و تـرور کرد؟

زیرا غـلام طالب و مـزدور و چاکر است

در خـواب غفـلت اسـت وزیر دفـاع ارگ

قــربـانی شــرارت طـالـب، عسـکـر است

ارکان امـنـیــت شـــــــده بـازیـچـــۀ عــدو

کـس را بـه ایـن ادارۀ نا امـن باور اسـت؟

چشمان دشمنان همه باز است روز و شب

درارگ دیده کور و گوش ها همه کراست

دزدان ز هـر طــرف تجــاوزگـری کـنـنـد

در خانه ای که بی سرو بی دروپیکراست

دولــت از درون بـــود فـاســــد و خــراب

معـمـار کـج سـلیـقـه بـه دنبال منظر است

بیمار وطفل و پیر وجوان غرق خون بود

تاراج ملک و ارتش و سرباز افسر است

طالـب می کـشـد و غـنی خـنـده می کـنـد

این خـنـده با شرارت طالـب برابر است؟

در ارگ جنگ قـوم و تـبار و قبیله است

کشـور اسـیر فـتنه و جنـجال رهبر است

اسـب امـیـر داعـشـی در ارگ می چـرد

لیکــن مهــار قـافلـه بـر دنبۀ خــر است

۲۳/۴/۲۰۱۷

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com