Uncategorized

ویژه گی‌ها و مسئولیت‌های یک وکیل در پارلمان

مردم ما در استانه بر گذاری انتخابات دور دوم  پارلمانی قرار دارند گفته می شود که  مردم هم از گذشته کمی بیش تجربه دارند بناء لازم میدانم در مورد خصوصیت وکلا چیز یبنویسم تا مردم بخاطر آیندۀ خود انتخاب درست نموده بدنبال روابط کور وتاریک قومی وسمتی نروند بلکه خد متگار واقعی وبا صلاحیت را انتخاب نمایند که توان خدمتگذاری به مردم را داشته هیجنوع تبعیض وتعصب را در بین مردم قائل نشود درد هر فرد را درد خود خود احساس کند و در پی علاج همان درد باشد.

وکیل ارباب ملک  وقریه دار نیست وکیل ولایت دار ویا نماینده صدیق هزاران فرد درد دار وامید وار است.وکیل دارای صلاحیت وشکوه خاص است که نمیتوان طور ساده از کنار نام آن گذشت. چون وکیل گزینش بهترین ها در فهم، دانش، صداقت ،امانت داری ،دلسوزی وهمدردی است.لذا میتوان گفت وکیل از لحاظ خصوصیت های شخصی عصاره وچکیده خوبی های اجتماع ویا مردمی است که وی را انتخاب نموده اند.چون وکیل متولی امور سائرین است ودر شرائط فعلی مسئول امور بیش از صد ها هزار انسان محتاج، در مانده، یتیم بیوه زن وفقیر واجتماع محروم از حقوق وامتیازات شهر وندی..؟ وقتی وکیل را نماینده منتخب مورد تأئید وإعتماد بیش از هزاران انسان واجد شرائط میدانیم وآنرا شخص شایسته با مناعت وامانت دار پنداشته اند که امور خودرا بوی سپرده اند.یعنی شخصیت که تفویض امور سائرین به آن تکیه کرده است گمانم صلاحیت نهایت خارق العاده است که انسانهای دیگر دارای این ویژگی نیستند به همه حال این خصوصیت های شخصی آن است وحال این وکیل باید چه نوع صلاحیت ها ومسئولیت ها داشته باشد؟

در شرائط کنونی افغانستان أعضای پارلمان ویا وکلا از جمع کل نفوس ولایات انتخاب میشوند واین وکیل صلاحیت خودرا از کل نفوس ولایت مربوطه اش میگیرد یعنی قدرت تمام نفوس از طریق باور وإعتماد به یک فرد انتقال میکند که به همان تناسب مسئولیت دارد.یک وکیل مسئولیت دارد مسائل ذیل را یومیه نسبت به ولایت خود یاد داشت داشته باشد.

۱- اول  تعداد کل نفوس ولایت  وبعد بطور تفکیک در ولسوالی ها وحتی قریه ها که هر ولسوالی دارای چه تعداد نفوس أعم از زن ومرد میباشد ودارای چه خصوصیت وکمبودات اند وچرا وی را انتخاب کرده اند وخود را در برابر تمام ایشان یکسان مسئول أحساس کند.

۲- داشتن لست شهداء وورثه آنها ومیزان نیاز مندی آنها در سر تاسر ولایت به همین تر تیب لست بیوه زنان وایتام ونیاز مندان.وچگونگی روابط بین طبقات و اقشار جامعه …..

۳- داشتن لست یومیه از کمیت وکیفیت معارف وصحت عامه در تمام مناطق ویا داشت نیاز مندی های این دوبخش.مثلا کمبود داکتر دوا ویا معلم ولوازم درسی  با تفکیک افراد بیسواد وبا سواد وسوادمتوسط وبه عین تر تیب ثبت وراجستر مریضی هائیکه بیشتر دامنگیر مردم است.

۴- داشتن لست اطفالیکه نسبت مشکلات اقتصادی محیط مکتب ومعارف را تر ک کرده اند وجستجو راه حل ها در سطح کل ولایت وبه عین تر تیب داشتن لست آنعده کسانیکه  معتاد اند و زمان ومکان إعتیاد را باید با خود داشته باشند تا در رفع این معضله توجه نماید.ویا بمراجع مربوط در تماس باشند.

۵- یک وکیل مسئولیت دارد وضعیت اقلیمی هر قسمت از مناطق ولایت خودرا درک کند وبداند که در کجا حاصلات للمی وآبی بهتر است ودر کجا به کمک های رشد زراعت اشد ضرورت احساس میشود وکدام نوع حبوبات در کدام قسمت از ولایات بیشتر ویا کمتر میشود وبه عین تر تیب در قسمت اشجار ودر ختات میوه دار ویا روئیدنیها معلومات خودرا تکمیل کند خلاصه باید بعد از وکیل شدن هم با مردم تماس داشته باشد قریه بقریه سفر کند واز حال مردم پرسان کند وتوانای های خودرا به ایشان بیان نماید.

۶- وکلاء مسئولیت دارند لست پروژه های روی دست وعملی شده ولایت شانرا از قبیل سرک وبند برق وآبگردان وتعمیرات دولتی وسکتوری وغیره را ثبت نموده اولویت هارا تشخیص وبعدا جهت رفع کمبودات برای شان پروژه های فوق العاده از مر کز مطالبه نمایند.

۷- وکلای یک ولایت مسئولیت دارند علاوه از خانه ملت در پارلمان برای خود یک بورد مشورتی تشکیل دهند و دفتر علیحده را در کا بل بکرایه بگیرند هفته وار جلسات را با صاحب نظران وأهل خبره ولایت شان دائر کنند وضروریات را تشخیص ودر پارلمان مطرح نمایند.واز غیر حاضری که یکنوع اهانت به مؤکلین است به پر هیزند.

۸- وکلا مسئولیت دارند بخاطر حفظ توازن بین زنان ومردان در بخش تحصیل چاره جوئی کنند مثلا در ولایاتیکه سویه درسی پایان است ووسائل درسی وجود ندارد باید معیار نمرات شمولیت در مؤسسات عالی پایان آورده شود تا چانس شامل شدن دختران ولایات محروم در مؤسسات تحصلی عالی بیشتر باشد مثلا فعلا در ولایات مانند  غور وزابل وارزگان دایکندی  یک داکتر اناث وجود ندارد ومردم مریض های زن را نزد داکتر های مرد نمی برند این معضله با اخذ فر مان از رئیس جمهور باید حل شود تا زمینه شمولیت تعداد زیاد از طبقه اناث در پوهنحی های طب ونرسنگ وقابله بیشتر شود وبه همین تر یب در بخش معلمین ومعلمات…

۹- وکلا باید بدانند که وزارت خانه سالانه چه مقدار بودجه انکشافی را به ولایات شان تخصیص داده اند وتا چه پیمانه توازن وعدالت را بین ولایات رعایت کرده اند اگر تبعیض وتفاوت وجود داشته باشد باید در برابر این بی عدالتی بیشترین فریاد را سر دهند مثلا وزارت معارف سالانه در فلان ولایت  چند مکتب را إعمار کرده است ودر ولایت دیگر چقدر وبه عین تر تیب انکشاف دهات وشهر سازی… در صورتیکه عدالت را رعایت نمیشود اول فریاد خودرا در پارلمان بلند کند وبعد جلسات را در خارج از پارلمان دائر ودرد مردم خودرا با میدیا ومطبوعات شریک سازند.

۱۰- وکلا مسئله مشارکت سیاسی واداری در نظام سیاسی کشور را نیز مورد مطالعه قرار داده علت محرومیت ولایت شانرا از حکومت جویا شوند وبه عین تر تیب جلسات متعدد را به این منظور دائر وفریاد مظلومیت ومحرومیت خودرا به همه گوش های کر وهوش های بی خبر برساند.

اما متأسفانه در گذشته بعضی  وکلا منتظر بوده اند  تا کسی از اقوام واقارب خودش بیاید وورق در خواستی بخاطر غصب زمین همسایه را تحویل  دهد تا از محاکم امربگیرند ویا امر عفو آنرا بخاطر جنایت که کرده از مقامات بگیرند ویا من حیث مأمور عادی ئر ولایت مربوطه مقرر نمایند..این وکالت نیست این اربابی قریه است این افراد میتوانند بجای وکالت اربابی کنند یا دلالی  چوکی پارلمان را بند نیاندازند. در حالیکه وکیل نماینده کل ولایت است اما معلومات آن از قریه آن تجاوز نمیکند.مردم ومؤکلین خودرا نمیشناسد…برای یک وکیل همه افراد وساکنان ولایت مؤکلین وقابل خدمتگذاری اند وباید در برابر همه یکسان عمل کند هیچنوع امتیاز بین شان قائل نشود..همانطوریکه خودرا در برابر فامیل خود مسئول میداند در برابر همه مردم مسئول بداند.این بخش کوچکی از مسئولیت های یک وکیل بود که تحریر یافت در نوشته بعدی صلاحیت ها وامتیازات وکیل صاحبان را تا اندازه فهم خود برشته تحریر در میاورم اما آنچه که من در این روز ها در شهر کابل می بینم تصاویر زیبا و پر زرق و برق از کاندیدان محترم ولسی جرگه در در  و دیوار ها نصپ گریدیده امید وارم مردم شریف و با دیانت ما دیگر با تصاویر رای ندهند و از گزشته آموخته باشند بدون شک هم وطنان ما می دانند که کشت امروز حاصل فردا فردا را ببار می آورد از کشت جو جو و از گندم گندم بدست میاید.

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا