خبر و دیدگاه

نماینده سازمان ملل درافغانستان، اسیر تزویر آقای کرزی

kieedie_karzai

انتخابات ریاست جمهوری درافغانستان که قرار بود این کشور بحران زده را درمسیر تکامل وتحول به سمت صلح وامنیت هدایت نماید، چنین نشد و اکنون چنین به نظر میرسد که پیامدهای این انتخابات و حکومت برآمده از این انتخابات برگستره بحران دراین کشور خواهند افزود. هرچند که اعمال نفوذ توسط تیم آقای کرزی در جریان رای گیری و در شمارش آراء مردم، قبل از برگزاری انتخابات، مسلم فرض میگردید، اما دراین اواخر پرده از چهره ی یک واقعیت دیگر بر زمین افتاد که درعرف دیپلوماتیک بی سابقه وبرای مردم افغانستان نیز غیر قابل پیش بینی بود.

برکنارشدن آقای پیتر گالبریت معاون نمایندگی سازمان ملل متحد درافغانستان توسط آقای کا ی ایده وهمچنان اظهارات آقای گالبریت پیرامون ابعادگسترده تقلب در جریان انتخابات پرده از چهره یک بازی پیچیده برمیدارد که تاهنوز درحد یک شایعه پنداشته میشد. ازمتن اظهارات آقای گالبریت چنین برمی آید که آقای کای ایده نماینده سازمان ملل درافغانستان در دام تزویر آقای کرزی گرفتار آمده و با استفاده ازامکانات آن سازمان درخدمت کمپاین آقای کرزی قرار داشته است. به نقل از آقای گالبریت، کای ایده نماینده سازمان ملل درافغانستان، به کارمندان خود دستور داده است که جریان تقلب درانتخابات توسط تیم آقای کرزی را به کسی گزارش نکرده و درمورد آن سکوت اختیار نمایند. این رفتار سیاسی گواه براین واقعیت است که توافق قبلی میان کای ایده وآقای کرزی صورت گرفته است تا برطبق این توافق چشم دیدهای ناظرین سازمان ملل بر روند انتخابات ریاست جمهوری در راستای منافع آقای کرزی تعریف و تدوین گردد. و به همین دلیل وقتی که آقای گالبریت برخلاف این توافق عمل میکند، براساس تقاضای دولت آقای کرزی وتوافق شخص کای ایده، از کار برکنارمیشود.

وقتی که آقای گالبریت با صراحت لهجه از جریان گسترده تقلب در انتخابات ریاست جمهوری توسط تیم آقای کرزی سخن میگوید، نشان میدهد که آقای کای ایده برمیزان این تقلب آگاهی کامل داشته است ولی عمدآ نخواسته است که گزارش این تقلب ازمجرای سازمان ملل متحد تائید وتصدیق گردد.

البته ازمدتها بدینسو، صحبت هایی درمحافل سیاسی زبان برزبان میگردید که آقای کای ایده نماینده سازمان ملل درافغانستان در دام تزویر آقای کرزی گرفتار آمده است و مبلغ بالغ برچهار میلیون دالر امریکایی به عنوان رشوت از آقای کرزی دریافت کرده است تا با استفاده ازامکانات سازمان ملل درافغانستان درجریان انتخابات ریاست جمهوری به نفع تیم آقای کرزی عمل نماید. اما باتوجه به نقش سازمان ملل درافغانستان وتعهد آن درخاتمه بخشیدن بحران افغانستان وهمچنان باتوجه به شخصیت آقای کای ایده به عنوان یک دیپلومات برجسته نروژی، بعید به نظرمی رسید که او به این سادگی اسیر دام رشوت آقای کرزی گردد. . اما بوی چهارمیلیون دالر چنان مست کننده است که حتی میتواند  مشام دیپلومات برجسته نروژی را نیز معطر نموده و اورا اسیر بسازد. قبل ازاینکه آقای کای آیده به عنوان نماینده سازمان ملل درافغانستان تعیین گردد، یک نظامی انگلیسی نامزد این مقام بود که با مخالفت آقای کرزی روبرو گردید و سرانجام براساس پیشنهاد آقای کرزی آقای کای ایده به عنوان نماینده سازمان ملل درافغانستان معرفی گردید. میگویند که آقای ایده، مناسبات خوبی باتیم آقای بوش داشت وبه دلیل همین مناسبات با آقای کرزی نیز ازرابطه خوب برخوردار بود ودرحوادث سیاسی افغانستان براساس سیاست های تیم آقای بوش عمل میکرد.

اما میزان مناسبات او باآقای کرزی ازهر آدرسی که فراهم شده باشد، این واقعیت غیر قابل انکار میباشد که او درمورد آقای کرزی همواره موضع نرم وملایم داشته است واین ملایمت از یک رابطه نامتعارف سخن می گوید. بطور نمونه آقای کای ایده، در روز انتخابات وقبل از به پایان رسیدن جریان رای گیری، اظهاراتی را تحویل خبرنگاران داد که باتوجه به موقعیت او خیلی هارا شگفت زده کرد. به نقل از سایت بی بی سی درهمان روز انتخابات ساعت 11 به وقت لندن آقای کای ایده قبل از به پایان رسیدن پروسه رای دهی، درجمع خبرنگاران گفت که جریان رای گیری درتمام مناطق افغانستان به موفقیت به انجام رسید وسازمان ملل از روند این انتخابات راضی میباشد. این اظهارات قبل ازوقت دریگ نگرش عمیق تر، قبل ازهمه چیز نشانه های ازیک توافق ازقبل انجام شده دارد که یک طرف آن آقای کرزی وطرف دیگر آن آقای کای ایده میباشد. این رفتار غیر منتظره و به دنبال آن مخالفت آقای کای ایده با آقای گالبریت که خواستار دقت وتحقیق پیرامون شفافیت پروسه انتخابات بوده است صحت این معامله را تائید میکند.

علاوه براین، اظهارات اخیر خانم نیلاب مبارز یکی ازسخنگویان دفتر یوناما درکابل، که در رد اظهارات آقای داکتر عبدالله مبنی برطرفداری نماینده سازمان ملل از تیم آقای کرزی، سخن میگفت صحت این بازی را بیشتر روشن میکند که حتی خانم نیلاب هم ازدام هوسناک این معامله مصئون نمانده است. پیامدهای سوء این معامله بدون تردید هزینه ی سنگینی را برسرنوشت مردم افغانستان تحمیل میکند که اولین پیامد آن تمدید بحران در این کشور میباشد. اما این معامله درطرف دیگر قضیه تشت رسوایی سازمان ملل را ازبام برزمین می اندازد واعتبار این سازمان را درقضاوت مردم افغانستان کاملا مخدوش می نماید. اینکه آقای کای ایده نماینده محترم سازمان ملل درافغانستان به این سادگی دردام تزویر آقای کرزی اسیر میگردد وکسانی مانند خانم نیلاب را نیز مجبورمی سازد که درموضع تیم آقای کرزی سقوط نماید، ضروری می نماید که سیاست ورفتار سازمان ملل درافغانستان مورد بازبینی جدی قرار گرفته و کسی به عنوان نماینده این سازمان در افغانستان برگزیده شود که قبل ازهمه چیز به ارزشها ومعیارهای کاری وپرنسیب های اخلاقی آن سازمان مقید ومتعهد باشد.

اما اکنون که تشت رسوایی نماینده سازمان ملل درافغانستان ازبام برزمین افتاده است وامکانات این سازمان درحیاتی ترین ومهم ترین واقعه سیاسی افغانستان درخدمت آقای کرزی به مصرف رسیده است، گزینه منطقی سازمان ملل این خواهد بود که هرچه زودتر آقای کا ی ایده را از وظیفه نمایندگی سازمان ملل درافغانستان سبکدوش نموده و آقای کای ایده نیز با اعتراف به این واقعیت از محضر مردم افغانستان عذرخواهی نماید. هرچند این عذر خواهی به هیچ عنوان نمیتواند برزخم های مردم افغانستان مرهم بگذارد ولی حد اقل از شدت خشم مردم افغانستان نسبت به رفتار نمایندگی سازمان ملل درافغانستان  خواهد کاست وسازمان ملل را درافغانستان درموقعیت بهتری قرار خواهد داد.

هرچند آقای کرزی با استفاده ازاین تقلب یک باردیگر برمسند ریاست جمهوری خواهد نشست، اما درقضاوت مردم افغانستان و جهان آقای عبدالله پیروز این انتخابات دانسته میشود.  درشرایطی که 42 کشورجهان در سرنوشت افغانستان تصمیم میگیرند و نماینده سازمان ملل درافغانستان دردام تزویر آقای کرزی سقوط می کند، برای آقای  عبدالله خیلی بهترخواهد بود که به عنوان یک زعیم ملی درذهن وقلبهای مردم حضور داشته باشد تا در ارگ ریاست جمهوری که سیاست های آن توسط 42 کشورجهان تعریف میگردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا