خبر و دیدگاه

اعلامیه کمیته رهبری نوین حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب زحمتکشان افغانستان)

 

(پیرامون رخدادهای خونبار کشور وبویژه انتقال و جابجایی شهروندان 

پاکستان در استان های شمالی ـ شمال شرقی و شمال غربی افغانستان)

مورخ: ۲۰۲۳ ـ ۰۶ ـ ۲۶

هم میهنان عزیز!

افغانستان را خطر جدی سقوط در پرتگاه نیستی تهدید می کند! 

یک بازی خطرناک دیگر در راه است، که باید با هوشیاری در برابر آن ایستادگی کرد و جلو فاجعه را گرفت!

در افغانستان به مانند رویداد های شرم آور سده نوزدهم،”بازی بزرگ” خطرناک دیگری در شرف وقوع است. در این بازی ننگین استعماری (سیاسی و راهبردی) که برای رسیدن به هدف های نظامی و اقتصادی؛ تغییر جغرافیا و ریخت ملی و قومی راه اندازی شده است، افغانستان به دوزخ روی زمین مبدل خواهد شد و مردم ما گوشت دم توپ و چوب سوخت آن خواهد بود.

 در سده ی نوزدهم در زمان سلطنت امیرعبدالرحمان خان (۱۸۸۰ – ۱۹۰۱) این دست نشانده ی انگلیس، دو قدرت استعماری (بریتانیای بزرگ و روسیه ی تزاری)، افغانستان را در نقش کشور حایل در بین مستعمره های خود در آورده بودند. 

امیر غضبناک بر بنیاد برنامه‌های دولت انگلیس دست به قتل عام ها در میان باشندگان اصلی و بومی استان های شمالی، شمال شرقی و شمال غربی کشور و هزاره استان مرکزی زد وشمار بیشتری  راهمراه با سرکوبگری ها؛ وادار به کوچ اجباری نموده و در عوض آنان از نوار مرزی و استان های جنوبی و شرقی، پشتون ها را جابجا کرد؛ جایداد ها، زمین های حاصلخیز،چراگاه ها و خانه های مردم را غصب و به ناقلین تازه وارد سپرد. 

درتداوم این خانمان براندازی ،انفاذ نظامنامه ناقلین در زمان شاه امان الله که از اشتباهات بزرگ و نابخشودنی وی به شمار می آید، به این فرایند رسمیت بخشید؛ نادر غدار، هاشم خان جلاد و دیگر حکومت های خاندان حکمران؛ بویژه جنایتکارترین قصاب سلاح بدست آنان، محمد گل خان مهمند سلسله ی جا به جایی ناقلین و کوچ دادن های اجباری باشندگان اصلی مناطق استان های شمالی ـ شمال شرقی و شمال غربی را بزور شمشیر وبا قتل عام ساکنین بومی آن ادامه دادند تا اینکه در دهه ی نود ترسایی برنامه ی خاینانه ی” سقوی دوم ” پی ریزی شد و از ۱۹۹۶ تا به امروز تلاش های خاینانه وهدفمند جهت تطبیق آن به خرچ داده شد، که این پروسه همچنان ادامه دارد. 

درحال حاضر که در افغانستان ” نظامی” سیاسی و حکومت قانونی وجود ندارد؛ تنها یک گروه دهشت افگن، آدمکش، زن ستیز، دشمن دانش، فرهنگ، هنر و پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی با قانون جنگل به مثابه ی لشکر نیابتی ارتجاع سیاه و امپریالیسم جهانخوار بر گرده های مردم سوار کرده شده است؛ دشمنان تاریخی میهن ما می خواهند با ادامه ی این ” بازی بزرگ ” جدید! سرنوشت مردم را به سوی بربادی بکشانند. 

این بار با برنامه ریزی امریکا – انگلستان و اشتراک شیخ های قطر و حکومت پاکستان درهمسویی کشور های عضو اتحادیه اروپا و پیمان تجاوزکار ناتو، ” بازی بزرگ“ به راه انداخته شده که جهت عملی نمودن آن، سازمان دوزخی  آی اس آی، لشکر نیابتی خود (طالبان) را گمارده است.

دراین راستا ارتجاع جهانی و امپریالیسم بین المللی، به سردمداری واشنگتن در” بازی بزرگ ” بر بنیاد توافقنامه ی ننگین و اسارت بار دوحه، به تعویض  مهره های مزدور خود پرداخته، طوریکه به جای یک دسته ی تبهکار و فاشیست، به یک گروه تبهکار خون آشام و فاشیست دیگر سند حکمرانی دادند و جنگ ابزارهای پیشرفته و ساز و برگ نظامی را نیز در اختیار آن گذاشتند تا افغانستان، بویژه استان های شمالی، شمال شرقی، شمال غربی پناه گاه امن ۲۲ گروه تروریستی ودهشت افگن باشد؛ برعلاوه افغانستان به حیث بزرگ‌ترین تولید کننده ی مواد مخدر در جهان حفظ و درنهایت مرکز فعالیت های دهشت افگنانه ی داعش وابسته به شبکه ی حقانی – گروه های بنیادگرای مذهبی آسیای میانه؛ ایغورهای چین و طالبان پاکستانی نیز همین جا باشد.

سخنگوی بی آزرم گروه وحشی طالبان در برابر خبرنگاران گفت:

مهاجران وزیرستانی به بخش های مرکزی، جنوبی و شمالی افغانستان انتقال داده خواهند شد و این برنامه به هیچ استان تهدید و تبعیض آمیز نیست؛ بلکه این تصمیم بر بنیاد منافع مشترک افغانستان و پاکستان(!) گرفته شده است.

بر بنای این تصمیم مشترک آی اس آی و گروه ی مزدور و آدمکش طالبان بود که به استان سرپل،با اعمال قساوت و خونریزی بی مانند و با کوچ دادن اجباری باشندگان بومی دهستانهای آن، طالبان پاکستانی و وزیرستانی ها انتقال داده شدند.

برنامه ی امریکا – انگلیس – پاکستان این است که در شمال افغانستان بافت قومی و زبانی شهروندان تغییر یابد؛ نفاق تباری و زبانی و هویتی؛ بنیادگرایی دینی و مذهبی؛ دهشت افگنی و هرج و مرج سیاسی و اجتماعی در افغانستان برای همیشه ریشه داشته و پیوسته ادامه یابد.

در اصل هدف انتقال دهشت افگنان پاکستانی به شمال افغانستان با این نیرنگ بسیار خطرناک، افزون بر افزایش ناآرامی ها در داخل، بردن جغرافیای جنگ از افغانستان به آسیای میانه و ترکستان شرقی است؛ تا فدراتیف روسیه و جمهور خلق چین با بحران دهشت افگنی درگیر شوند و برنامه های اقتصادی که برای آینده پی ریزی شده است به پیروزی نرسند.

پروژه کانال قوش تیپه و جا به جایی بیش از دو ملیون وزیرستانی در شمال افغانستان به هدف سرکوب تاجیک ها، ازبیک ها، هزارها، ترکمن ها و دیگر باشندگان بومی آن منطقه؛ نیز برنامه ی راهبردی امریکا – انگلستان و پاکستان است، که باید از سوی آی اس آی توسط گروه وحشی طالبان با شعار ” اسلامیت – افغانیت ” عملی شود تا دهشت افگنان به آسیای میانه، ترکستان چین و منطقه قفقاز رخنه کنند.

بنابراین، کمیته رهبری نوین ح.د.خ.ا (ح.ز.ا ) افزون براینکه همه ی این برنامه های خائنانه و استعماری دشمنان تاریخی مردم خویش را به شدت نکوهش و محکوم می‌کند، وظیفه خود می داند که با همه توانایی در برابر آن ایستادگی کند و یکجا با کلیه نیرو های آگاه و میهن دوست، ملی و دموکراتیک و عدالتخواه که در راه آزادی، دموکراسی، عدالت – برابری و پیشرفت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می رزمند؛ به خاطر خنثی شدن برنامه های اسارت آور ارتجاع و امپریالیسم، گام بگذارد و همصدا شود.

بدین منظور: 

ـ از همه احزاب سیاسی ـ سازمانهای اجتماعی ـ نهادهای مدنی ـ استادان دانشگاها و دبیرستانها و سایر فرهنگیان رسالتمند و شخصیت های با اعتبار ملی میهن مان، که به آزادی کشور از پنجه های خونین اشغالگران خارجی و جنایتکاران داخلی؛ به نجات مردم و میهن مان از وضع مصیبتبار کنونی، که هست و بود وهویت و جغرافیای آن در خطر نیستی قراردارد؛ به جلوگیری انتقال شهروندان پاکستان در داخل افغانستان؛ کوچ دادن شهروندان بومی اسُتان های ذکر شده از سرزمین های اجدادی شان و به توقف نسل کشی ای که در بیست استان کشور توسط این قبیله ی جنگ(!) بشدت جریان دارد؛ باورمند هستند؛ تقاضا می نماییم تا صرف نظر از اختلافات محدود سیاسی و ایده آلوژیک؛ بنابروضعیت مصیبتبار موجود، در یک تشکل بزرگتر، گرد هم آمده، سرانجام از طریق تشکیل جبهه ی متحد ملی؛ تدابیر مشترک را در زمینه ی راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز سراسری در پنج قاره ی جهان؛ تأمین ارتباط با همی با جوانان آزادی دوست و مبارزین سلحشور داخل کشور و بلند کردن صدای مردم دربندکشیده ی افغانستان به گوش جهانیان؛ گام های استوار و عملی را تا برچیدن بساط سلطه ی ننگین اشغالگران خارجی و مزدوران جنایت پیشه ی طالبی و داعشی (پاکستانی و افغانستانی) برداریم؛

ـ همچنان از آن عده برادران استانهای جنوب ـ شمال ـ شرق و غرب کشورمان با احساس برادرانه وادای احترام تقاضا بعمل می آوریم تا از پیوستن و قرار گرفتن فرزندان تان در زیر بیرق سیاه جنرال های خون آشام پاکستانی و لشکر نیابتی مزدور(طالبی و داعشی) آنها جلوگیری کرده؛ نگذارید که فرزندان شما لقمه ی گوشت دهن توپ و تفنگ جنگهای اشغالگرانه ای که از سرزمین پاکستان طی بیشتر از چهل سال بالای میهن و مردم مان تحمیل شده است؛ قرار گیرند و تابوت های خونچکان آنها را به مادران شان تحویل دهند و حوادث خونبار گذشته تکرار گردد؛

ـ از احزاب ترقیخواه معتقد به اندیشه های پیشرو جهان که پرچم دفاع از حقوق و آزادی انسانهای زحمتکش را در برابر ستمگران جهان سود و سرمایه، بمثابه وظایف ورسالت انترناسیونالیستی دردست دارند، آرزومندیم تا بمنظور جلوگیری ازریختن خون شهروندان مصیبت دیده ی افغانستان درکنار ما و مردم مان قرار گرفته، با تمام امکانات و وسایل دست داشته، بالای دولت های خویش فشارهای اثربخش را وارد نمایند تا آنان از حمایت مالی و لابی گری از طالبان جنایت پیشه ویا از اختیار کردن حالت نظاره گر اوضاع خونبار افغانستان انصراف ورزیده؛ حمایت و پشتیبانی خود را از مردم آزادی دوست و عدالتخواه این کشور ابراز و مردم ما را در زمینه برچیدن اشغال و حاکمیت خونتای موجود و تشکیل دولت قانون مدار و همه شمول منتخب مردم افغانستان مساعدت همه جانبه نمایند؛

ـ از دولت های ذیدخل جنگ  چهل ساله ی افغانستان؛ بویژه از ایالات متحده ی امریکا ـ انگلستان ـ فرانسه آلمان ـ ایتالیا ـ کانادا ـ  جاپان ـ چین ـ فدراتیف روسیه ـ پاکستان ـ ایران ـ ترکیه ـ ازبکستان ـ ترکمنستان ـ عربستان سعودی و سایر شیخ ها و امیر نشینان کشور های عربی جداً تقاضا می نماییم تا بایست از ارسال نمودن اسکناس های هفته وار دهها ملیون دالر ی به طالبان خون آشام؛ ازتأمین روابط تجارتی و تمویل اقتصادی ماشین جنگی آنان؛ از لابی گری و سایر بازی های سیاسی ای که در طول سه دهه با این جنایت پیشه گان داشتید؛ دست بردارید؛ درغیر آن نه تنها در برابر هرقطره خونی که از دم تیغ این آدمکشان مزدور درافغانستان بر زمین می ریزد؛ در تمام اعمال نسل کشی آنان و ویرانی و بربادی سرزمینی افغانستان درپیشگاه تاریخ و داوری امروز و فردای ساکنین این سرزمین، مسؤول و جوابده خواهید بود؛ بلکه آتش این جنگ تحمیلی امپریالیستی به کشورها و خانه خود تان، زبانه خواهد کشید.

ـ و سرانجام، از سازمان ملل متحد وتمام نهاد های ذیصلاح حقوقی وسیاسی،عدالتخواه ودموکراتیک جهان، جداً تقاضا می نماییم تا بایست در اوضاع و احوال موجود، که استقلال سیاسی؛ آزادی وتمامیت ارضی افغانستان در خطر تجاوز اشغالگران ونابودی کامل قرارگرفته است؛ ازموضع نظاره گری ویا تدویر نشست ها وگردهمآیی های بی ثمر وسمبولیگ در اینجا وآنجا گذار نموده؛اگر خواهان نجات چهل ملیون افغانستانی جنگ زده وعذاب کشیده از شر گروه جهل و وحشت طالبی استند،از حرف وتدویر نشست های حضوری ومجازی ای که تاکنون نه تنهاهیچگونه تاثر گزاری مثبتی  بخاطرعقب راندن امارت سیاه طالبان ازمواضع تحجرگرایانه ی بیشتر از ۱۴۰۰ سال قبل نداشته؛ بلکه با تعامل ها وکمک پولی هفته وار بیشتر از ۴۰ ملیون دالر،آنهارامصمم تر وجسورتر ساخته تا باکار برد شیوه های دیکتاتورمنشانه ماشین کشتار بی گناهان را سرعت بیشتر دهند؛ صرف نظر نموده؛ با استفاده از صلاحیت حقوقی منشورآن سازمان و حضورداشت نمایندگان تمام کشورهای جهان دراین دستگاه وسازمان جهانی؛ آن گونه تدابیر و اقداماتی را که در دهه های پیشین درمورد تعیین سرنوشت کشورهای نیکاراگوا ـ کویت ـ بوسنیا ـ چچین ـ تاجکیستان و سیرالئون وغیره اتخاذ و در جاده ی عمل پیاده نمودند؛ درزمینه ی جلوگیری از جنگ و خونریزی؛ دفاع  از استقلال ،آزادی وتمامیت ارضی کشورمان افغانستان؛ تا برچیدن بساط سلطه ی اشغالگران؛ تشکیل دولت مشروع و انتخابی مردم که درمتن آن همه شهروندان متعلق به همه اقوام برادر وباهم برابر این سرزمین، حضور خود را دراداره و رهبری آن از مرکز تا روستاها درک و احساس کنند؛ مردم درخون نشسته ی افغانستان را یاری و مساعدت همه جانبه کرده؛ همین شکنجه ی جسمی و روانی ناله و فریاد بیش از چهل سال پدران قدخمیده ی دردمند؛ مادران داغ دیده ی بی پسر؛ زنان  مصیبت دیده ی بی شوهر؛ خواهران زجر کشیده ی بی برادر و یتیمان پا کفیده ی بی پدر را بحال شهروندان عذاب کشیده ی افغانستان کافی و بسنده دانسته؛ مسؤولیت تاریخی خود را در امر تعیین سرنوشت شهروندان آن ادانمایند.

ـ زنده باد مردم آزادیخواه، ستمدیده و زحمتکش افغانستان!

ـ مرگ بر اشغالگران و دشمنان تاریخی مردم افغانستان!

ـ برنامه های اسارت آور ارتجاع و امپریالیسم در افغانستان محکوم به شکست است!

دبیرخانه ی کمیته ی رهبری نوین

 حزب دموکراتیک خلق افغانستان

( حزب زحمتکشان افغانستان)

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. باز باند خلق چرا گلو پاره میکنند و اعلامیه مینوسند وشعار
    میدهند بی شر می هم اندازه دارد
    به شعار های این باند نگاه کنید
    مرگ بر اشغال گران، شما وقتی کشور را در اشغال شوروی دراوردید شهار شما: زنده باد کشور شوره ها نبود مرگ بر مردمان مظلوم این سر زمین نبود همین مظلومان دسته دسته به با مرمی کشور شوره هاو با فشار ماشه به دست های خونین شما به خاک وخون نمیافتاندند همین امروز خلق های خادیست و تنی ها با طالب پا ای سی ای و استخبارت های خارجی در جنایت و اشغال شریک و همکار نیستند حا لا که روسها دو باره سر بر اورده اند شما هم سر وکله های تان پیدا شده است برای شما ملت و کشور ارزش ندارد فقد دالر و فدرت مهم است فرق ندارد شرق باشد یا غرب همان جنایت ها تا امروز ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا