خانه » فرهنگ و هنر » شعر » کیش عشق

کیش عشق

رسول پویان- شاعر با رسالت

 

دل فسرده یی را گر به خنده شاد کنید

نشاط و جنبش و دل زندگی زیاد کنید

تـرانه یی که نـوازد گـوش دل هـا را

بـه جـای گریـه و انـدوه دل نماد کنید

ربـاب و تنبک و تـنبور محفـل آرایند

بـه نـغــمـۀ دل مطـرب اعـتـمـاد کنید

ز خشم مفتی و شیخ دغل به پرهیزید

به مهر و نرمی دل تا که اعتقاد کنید

صـفـات ایـزد دانـا هـمـه بـُوَد نـیـکـو

اگر که دیده ودل خالی از تضاد کنید

کـتـاب راز بـقـای طبیعت ار خوانید

زنوحکایتی از آب وخاک و باد کنید

گـشـاده بـاد مســیـر تـکامـل انـســان

بـرای رفــع مـوانــع اجـتـهـاد کـنـیـد

در تعصب و افـراط را کنید مسـدود

در مـبـــارک آزادگی گـشــاد کـنــیـد

زلال چشمۀ دانش همیشه روشن باد

روان خـامـۀ دل را یـم سـواد کـنـیـد

به کشوری که زبـان و قلم بُـوَد آزاد

پذیـره آیـد هـرآنـچـه که انـتـقـاد کنید

کسی به باورو ایمان کس ندارد کار

چه حاجتست که با زور ارتـداد کنید

به اصل گوهرانسان اگرشود رجعت

حذر ز وسـوسـۀ قـومی و نـژاد کنید

همیشه عشـق بُـوَد منـبـع انـرژی زا

به هر طریقی که پیونـد با مراد کنید

دل شکسته و هجران کشیده گر یابید

ورا به لطف ومحبت هماره یاد کنید

به کیش عشق دلی را اگر کنید خرم

فزون ازانکه هزارمرتبه جهاد کنید

۳۰/۱۰/۲۰۱۹

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com