خانه » خبر و دیدگاه » ریشه های بحران افغانستان

ریشه های بحران افغانستان

نخستین ریشه های درخت بحران افغانستان  در زمان تولد پا کستان جوانه زد، درست زما نیکه نما ینده افغانستان در ملل متحد با جدایی مسلمانان از هند  وایجاد کشوری برای این مسلمانان  بنام پا کستان را رد کرد.  این نخستین جرقه بود که  تندور دشمنی را داغ وشعله ور ساخت. هر چند ساز مان ملل متحد پا کستان را بر سمیت شناخت اما افغانستان دست از سر پا کستان بر نداشت ود مقاطع مختلف به ادغام پشتونها به افغانستان وآزادی بلوچ ها  تلاش ورزید و معاهدات بین امیر عبدالرحمن خان وانگلیس هارا محکوم وبر پا کستان ادعای اراضی کرد،  گو ایکه پیشاور تا پل اتک را ادعا نمود. این ادعا ها چندین بار اتش جنگ ودر گیری را در بین‌پا کستان وافغانستان شعله ور ساخت،  سفارتها به آتش کشیده شد و در بین این جنگ‌وآشتی عوامل دیگر این بحران را فربه ساخت..
مثلا داود خان‌که با پا کستان میا نه خوبی ندا شت  با اعضای نهضت اسلامی افغانستان در گیر شد  وتعدادی را به زندان انداخت وعدۀ را اعدام کرد ویکتعداد به پاکستان رقیب داود پناه بردند وپا کستان ازین نیرو بر ضد افغانستان استفاده کرد وجنگ‌های را در داخل افغانستان راه اندازی کرد. اما بعد از حکو مت هفت ثور که جنگ وتقابل بین مردم وحکو مت زیاد شد فر هنگ‌کُشتن رایج یافت صد ها هزار افغان بخاک‌پا کستان پناه بردند وپا کستان ازین نیرو جنگی وداو طلب به نفع خود استفاده کرد. از ینگه  روسها در افغانستان بودند امریکا یها هم وارد صحنه شدند پاکستان وامریکا از افغانهای مجبور، عقده ای وافراطی را به نفع خود استفاده کردند. پاکستان عقده تاریخی خودرا گشود امریکا هم ازین لشکر مفت ورایگان به نفع خود استفاده کرد افغانهایی مجبور وفرار از وطن با دادن جان دل به بهشت خوش کردند…
پا کستان سه مسئله را هر گزفرا موش نکرد اول انکار کابل از برسمیت شناختن پا کستان من حیث دولت همسایه.  شعارِ دا پشتو نستان زمونژ و ادعای ارضی تا تنگه اتک. این سه مسئله را پاکستان عمق دشمنی افغانستان نسبت به خود میداند به همین دلیل دشمنی افغانستان را  در عمق استرا تیژی خود قرار داده واین دشمنی تا زمان ادامه دارد تا  افغانستان از گذشته اظهار ندا مت کند شعار دا پشتو نستان  زمونژ را فراموش کند و خط دیورند را طبق قرار داد که با انگلیس بسته است به رسمیت بشناسد وبعد از حسن همجواری صحبت کند .تا وقتیکه افغانستان به این نقطه بر نگردد بحران افغانستان پا یان پذیر نیست.
راه حل ویا کوتاه ساختن بحران افغانستان این است که سیاسیون بتاریخ جعلی زمان آل یحیی پشت کنند و مردانه واقعیت هارا بالای میز بگذارند از حمله به خاک‌ وزمین یکدیگر اجتناب ورزند. کلید حل بحران افغا نستان بدست پاکستان است اگر پا کستان بخواهد  بر خلاف میل امریکا وروس بحران ختم میشود پس بهترین راه جهت ختم بحران افغانستان اعتماد سازی بین افغانستان وپا کستان است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com